• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Idrettsseksjonen innholdsleverandør til NDLA

I samarbeid med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, har Idrettsseksjonen fått i oppdrag å utvikle nye digitale læremidler for Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Det skal utvikles læringsressurser i flere fag, deriblant kroppsøving.

Kreativ dans. Foto: Jan Emil Ellingsen
Digitale læremidler skal utvikles i kroppsøving.
Foto: Jan Emil Ellingsen

Norsk Digital Læringsarena er kommet i stand etter et initiativ fra Fylkeskommunene med økonomisk støtte fra Utdanningsdepartementet.

Til tross for at vi lever i en digital verden, er gode læringsresursser på nettet en mangelvare. Dette er bakgrunnen for at man ønsker å etablere en kvalitetssikret og gratis tjeneste beregnet først og fremst for elever og lærere i den videregående skolen.

Sidene skal ikke erstatte lærebøkene, men være et suplement og en annen innfallsvinkel til læring.

Det er nedsatt nasjonale fagredaksjoner innen aktuelle skolefag som skal utvikle innhold i samarbeid med ulike aktører som Høgskolen i Bergen og lærere i den videregående skolen. Fagresurssen er direkte knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen for videregående skole (Læreplanverket for Kunnskapsløftet).

Faglig prosjektleder for idrett/kroppsøving er førsteamanuensis Jan Emil Ellingsen.

Dans først
Over tid er intensjonen at Idrettsseksjonen skal levere fagstoff innen flere forskjellige idretter og aktiviteter. Ikke uventet er dans den første. I læreplanverket for Kunnskapsløftet har dans en sentral posisjon. Dans er en viktig del av idretts og - kroppsøvingsfaget der ulike former for dans inngår som både selvstendige og integrerte aktiviteter på samtlige idrettsstudier. Dessuten ser vi en stadig økende interesse for dans i samfunnet. I de senere årene har også de mange danseprogrammene på tv skapt interesse og entusiasme hos et bredt publikum.

Filmopptak av utvalgte danser der studenter fra bachelor idrett og 60sp. idrett (årsenhet) har deltatt, er nylig avsluttet. Dansefaglig ansvarlig har vært høgskolelektor Frøydis Hausmann. Bildene er tatt i forbindelse med filmopptakene.

 

 

Breake-dance,
Hip-hop

 

 

 

Dans er kreativt

 

 

Dans er ikke noe bare jenter driver med

 

 

 

Ringdans - både gøy og sosialt

Fotos: Jan Emil Ellingsen

 

Opprettet: 11.03. 2009
Jan Emil Ellingsen

Sist endret: 22.09.2009