Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ressurser for helsefag

NB! Noen baser er kun tilgjengelige fra maskiner knyttet til Høgskolens datanett eller via tilgang hjemmefra

Sentrale ressurser

MeSH på norsk og engelsk

Strever du med å finne gode engelske søkeord? Her kan du søke på både norsk eller engelsk og finne termer som er hentet fra den omfattende helsefaglige emneordlisten MeSH. Listen gir verdifullt hjelp til deg som ønsker å forstå medisinsk fagterminologi og den kan bidra til mer presise søk når du skal finne litteratur i internasjonale databaser. 

Helsebiblioteket

Gratis kilde til oppdatert fagkunnskap for helsepersonell i Norge. Her kan du blant annet søke i helsefaglige databaser, lese helsefaglige forskningsartikler og finne norske og utenlandske retningslinjer. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett CINAHL

Inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, blant annet fysioterapi, ergoterapi og ernæring f.o.m. 1981. Den inkluderer mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

Cochrane Library

Database med forskningsbasert informasjon om effekten av ulike tiltak for forebygging og behandling. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Embase

EMBASE registrerer artikler fra over 7600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans) og er et viktig supplement til MEDLINE. Den har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE dekker perioden fra 1974 til i dag. Fra januar 2010 begynte EMBASE å ta inn MEDLINE-poster i databasen.

Epistemonikos

Gratis internasjonal database som inneholder systematiske oversikter og kvalitetsvurderte systematiske oversikter som omhandler behandling, diagnose, prognose, skade og etiologi. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Forflytningskunnskap

Inneholder over 100 videoer som viser hvordan du som helsearbeider kan forflytte istedenfor å løfte.

For å få tilgang: klikk på "Logg inn"/"Bytt bruker" --> "Du kan også logge inn med Feide" --> Bruk Feide-pålogging.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Joanna Briggs Institute (JBI) EBP Database

Helsefaglig database som inneholder fulltekst til blant annet systematiske oversikter og anbefalte retningslinjer. Basen har hovedvekt på sykepleie og jordmorfag, men dekker også tilgrensende fagområder som fysio- og ergoterapi.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett MEDLINE

Den fremste referansedatabasen innen medisin, med referanser fra over 5.600 tidsskrifter. Spesielt god dekning for biomedisin. 1946 og til dags dato.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett PsycINFO

Internasjonal referansedatabase med mer enn 3 millioner referanser til fagfellevurdert litteratur innen atferdsforskning og mental helse.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett PubMed

Internasjonal database med referanser til tidsskriftartikler fra ca 4.800 tidsskrifter innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Mye samme innhold som Medline, men annet søkegrensesnitt. 

SveMed+

Nordisk artikkelbase for helsefag. Databasen inneholder referanser fra ca. 170 nordiske tidsskrifter, hvorav rundt 27 er norske. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Sår og hud

Inneholde kvalitetssikrede og oppdaterte fagtekster med forklarende bilder, mer enn 50 videoer som viser praktisk sårbehandling, oppdatert faglitteratur, pasienteksempler, interaktive oppgaver, mediebibliotek og et faglig forum som jevnlig besvares av forfatterne.

For å få tilgang: klikk på "Bytt bruker" --> "Du kan også logge inn med Feide" --> Bruk Feide-pålogging.

UpToDate

Kunnskapsbasert oppslagsverk som dekker rundt 7 700 emner innen 14 medisinske spesialiteter. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Visible Body – Anatomy & Function

Her kan du utforske menneskekroppen via flotte animasjoner, illustrasjoner og 3D-modeller som kan dreies, zoomes og dissekeres. Du finner definisjonener på flere tusen anatomiske begreper, det gis  gode søkemuligheter og du kan annotere og lagre illustrasjoner.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Visible Body – Muscle Premium

Inneholder interaktive 3D-modeller av muskler, bein, leddbånd og nerver i kroppen.

Flere ressurser

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett AMED

Bibliografisk database inned fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin. Amed registrerer fra ca 600 tidsskrifter. Hovedvekt på engelskspråklige publikasjoner. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Amirsys Imaging Reference Center

Database over radiograffaglige bilder. Basen er organisert i brede medisinske kategorier, som igjen er delt inn i diagnoser. Hver diagnose presenteres med bilder av aktuelle radiograffaglige modaliteter samt en utdypende tekst. 

BioMed Central (BMC)

BioMed Central er et uavhengig forlagshus som har som målsetning å gi tilgang til fagfellevurdert biomedisinsk forskning. Alle originale artikler som er publisert av BioMed Central er gratis tilgengelig umiddelbart etter publisering. 

BMJ Best Practice

Medisinsk og helsefaglig oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetjenesten. Kunnskapen i BMJ Best Practice bygger på et internasjonalt, oppdatert kunnskapsgrunnlag. 

BMJ Clinical Evidence

Database som oppsummerer den beste, tilgjengelige forskningen om effekt og bivirkning av behandling for mer enn 200 diagnoser. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Embase

EMBASE registrerer artikler fra over 7600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans) og er et viktig supplement til MEDLINE. Den har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE dekker perioden fra 1974 til i dag. Fra januar 2010 begynte EMBASE å ta inn MEDLINE-poster i databasen.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Engineering Village

Den største basen innen ingeniørfaglig litteratur (Compendex). Den henviser til tidsskriftartikler, konferanserapporter og andre rapporter, men gir ikke fulltekst. Over 17 millioner registrerte dokumenter fra 73 land innen 190 ingeniørfaglige disipliner. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett ERIC

Internasjonal base som gir oversikt over pedagogisk litteratur og ressurser.  

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Fysioterapihåndboka

Fysioterapihåndboka inneholder over 1200 tekstdokumenter og relaterte pasientinformasjoner for fysioterapi samt 125 artikler om klinisk anatomi. I tillegg finner du over 600 videoer som demonstrerer: undersøkelser, manuelle behandlinger, styrkeøvelser, tøyningsøvelser, animasjoner om sykdommer, skader, anatomi, behandlinger etc. Fysioterapihåndboka har samme struktur og funksjonalitet som NEL.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Google Scholar

Søk i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig ved hjelp av Google Scholar. En del åpent tilgjengelige tidsskrifter og innhold fra åpne forskningsarkiv. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling. Søker du i Google Scholar via Høgskolens nett, eller logger deg på hjemmefra får du direktetilgang til artikler Høgskolebiblioteket abonnerer på. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett IEEE Xplore

Basen består av tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder, og gir tilgang til mer enn 3 millioner fulltekstdokumenter fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Maternity and Infant Care

Internasjonal database for jordmorfag. 

Norart (Norske og nordiske tidsskriftartikler)

Referansedatabase fra Nasjonalbiblioteket over norske og nordiske tidsskriftartikler. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett NEL (Norsk elektronisk legehåndbok)

Oppslagsverk for helsetjenesten i Norge. 

OTSeeker

Internasjonal database for kunnskapsbasert ergoterapi. Inneholder referanser til systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier innen ergoterapi. 

PEDro (Physiotherapy Evidence Database)

Internasjonal database for kunnskapsbasert fysioterapi. Inneholder referanser til og sammendrag av randomiserte kontrollerte studier, systematiske oversiktsartikler og retningslinjer. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SPORTDiscus

Internasjonal referansedatabase med innførsler for tidsskrifter, bøker og avhandlinger, noen helt tilbake til 1800. Mange emner, inkludert idrett, idrettsmedisin, kroppsøving, kinesiologi, funksjonshemminger, doping, helseundervisning, biomekanikk, skadeforebygging, rehabilitering og folkehelse er dekket.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Web of Science

Web of Science er ei samling databasar, som dekkjer fleire fagområde. Historisk har databasen hatt eit realfagleg tyngdepunkt, men databasen har og ei viss dekning av samfunnsfag og humaniora. Web of Science inneheld informasjon om artiklar, tidsskrift og kor ofte ein artikkel har blitt sitert. I tillegg kan du koble informasjons og siteringssøk.

Web of Science kan og nyttast til å analysere siteringar, og rekne ut bibliometriske indikatorar som h-indeks for forfattarar, og impaktfaktor for tidsskrift.