Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

OA Fond

I forbindelse med at HiB vedtok egen OA policy i april 2014 ble det også vedtatt at institusjonen skal ha et fond for å støtte såkaldt APC (Article Processing Charge) som forfatter må betale til tidsskriftet.

Retningslinjer for tildeling av støtte fra HiB sitt publiseringsfond

HiB sin Open Access policy tredde i kraft høsten 2014 som et resultat av at institusjonen fikk en OA policy. Det er satt av 400 000 Kroner på publiseringsfondet i 2016. Det er publiseringsutvalget ved HiB som er ansvarlig for fondet, men biblioteket har ansvar for den daglige administrasjonen. Det er nå åpnet for at det kan søkes om støtte også til monografier og antologier (se spesifikasjoner i retningslinjene)

Søknadsskjema for å søke midler fra fondet.

Retningslinjer for tildeling av støtte

1. Fondet gir støtte til forfatterbetaling (Article Processing Charges, APC) til rene Open Access publikasjoner. Det vil si tidsskrifter, monografier og antologier med umiddelbar åpen tilgang til publikasjonen, uten restriksjoner, embargo eller abonnement knyttet til denne.

- For innvilgede søknader om støtte til artikler gis støtte til hele beløpet.

- For innvilgede søknader om støtte til monografier og antologier vurderes størrelsen på støtten ut i fra totalkostnaden på utgivelsen, samt hvor stor andel av utgivelsen som er skrevet av HiB forfattere. Som en generell regel støtter HiB sitt fond kun andelene skrevet av HiB forfattere.

- Artikler, antologier og monografier publisert tilbake i tid støttes ikke.

- Det gis ikke støtte til hybrid tidsskrifter.

- Det gis ikke støtte til dekning av utgifter til fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort omfang og lignende.

2. Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBH sin database over publiseringskanaler og i Directory of Open Access Journal (DOAJ).

3. Det kan søkes om støtte når artikkelen er akseptert for publisering

4. Det er kun korresponderende forfatter av monografien eller artikkelen, eller redaktør av en antologi, som kan søke om støtte fra fondet. Søkeren må ha tilknytning til HiB som faglig ansatt, eller som ph.d-kandidat eller masterstudent.

- Publikasjonen må være forfatteradressert HiB

- Det stilles ikke krav til søkerens stillingsomfang

5. Dersom publikasjonen er en del av et forskningsprosjekt skal utgiftene til publisering i hovedsak støttes av prosjektet. Det bør derfor søkes om midler til publisering i prosjektsøknaden.

6. Artikkelen skal gjøres tilgjengelig med en Creative Commons (CC) lisens.

- Forfatter beholder opphavsretten.

7. Artikler som har fått støtte fra fondet skal lastes opp i Cristin og godkjennes for overføring og tilgjengeliggjøring i BORA-HiB

8. HiB sin behandling av søknaden er endelig og kan ikke påklages

Retningslinjene kan endres underveis uten at det vil ha tilbakevirkende kraft for søknader som er innvilget.

Søknadsskjema for å søke midler fra fondet.

Ta kontakt med bora@hib.no dersom du har noen spørsmål.