Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Prosjekter

Prosjekt biblioteket er involvert i.

Nåværende prosjekter

Utvikling av digitale bibliotektjenester

Prosjektet omfatter de fire satsningsområdene:

  • System for lagring og gjenfinning av digitale læringsressurser.         
  • System for lagring og gjenfinning av forskningsdata.
  • Bolk; produksjon og klarering av kompendier.
  • Digitalt pensum- og litteraturlistesystem.

Hvor biblioteket har fått administrativt ansvar av høgskolen, samt viktige områder hvor biblioteket mangler nødvendig kompetanse for å kunne levere tjenester som ventes av fag- og forskningsbibliotek. Prosjektet er sterkt tverrfaglig og er derfor et samarbeid mellom flere funksjoner i biblioteket samt flere av avdelingene på høgskolen.  

Prosjektdeltakere: Sondre Strandskog Arnesen og Christoffer Naustdal

Skrivesenter

Skrivesenteret AL har som mål å skape eit faglig ressurssenter som gir studentar god innsikt i skriveprosessar spesielt og skrivemetodikk generelt. Skrivesenterets funksjon er å gi hjelp og støtte til ulike delar i skrive- og søkjeprosessen studentane skal meistre. Hovudmålgruppa er i første omgang masterstudentar ved Avdeling for lærerutdanning. Utvikling av innhald i kursa vi tilbyd skjer gjennom samarbeid mellom fagtilsette ved AL og universitetsbibliotekarar ved HiBs bibliotek.

Skrivesenteret er meint som eit tilleggstilbod til studentane som deltek og erstattar ikkje den faglige rettleiinga studentar mottar.

Vi tilbyr:
Skriveverkstader
Skrivehalvtimen- eit stikk innom tilbod med individuell rettleiing.
Kurs i skriverettleiing

Prosjektdeltakere: Solveig Kavli, Barbara Blair, Bodil Moss og Kjersti Rongen Breivega.

Les mer på prosjektets nettside.

Avsluttede prosjekter

På tvers – regional tilgang til forskningsressurser

Prosjektet har som mål å oppnå mer fleksible lisensavtaler med utgivere og agenter slik at UH-institusjonenes avtaler åpner for at man kan inkludere andre institusjoner/personer enn egne ansatte og studenter i avtalene. Prosjektet er et regionalt prosjekt i regi av UH-Nett Vest, og gjennomføres i samarbeid med CRIStin.

Prosjektgruppeleder i fase 2 var Monica Roos.

Les mer på prosjektets nettside.

Bibliotek i endring (Bie)

Prosjektets mål er å undersøke hvordan man imøtekommer organisatoriske endringer i fag- og forskningsbibliotek, med særlig vekt på hvordan ulike stakeholdergrupper i biblioteket i felleskap kan utvikle og tilpasse tjenester, strategier, prosedyrer og verdier i møte med slike endringer. Prosjektet er et samarbeid mellom biblioteket ved Høgskolen i Bergen, Universitetsbiblioteket i Stavanger. Prosjektet er finansiert av Nasjonalbiblioteket. Hovedforsker er Andrew Whitworth, senior lecturer ved School of Education, University of Manchester.

Prosjektdeltakere fra HiB var: Nazareth Amleson Kifle og Bodil Moss.

Les mer på prosjektets nettside.

Digitalt pensumsystem

Biblioteket ved Høgskolen i Bergen var samarbeidspartner i det nasjonale prosjektet "Digitalt pensumsystem". Prosjektet hadde som mål å kartlegge og teste digitale pensumverktøy i UH-sektoren. Prosjektet ville undersøke om slike system kan bidra til bedre utnyttelse av e-ressursene i fag- og forskningsbibliotekene. Prosjektet var støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektdeltaker: Christoffer Naustdal

Les prosjektets sluttrapport.

Les mer om prosjektet her.

Skriving og etisk kildebruk

Målet med prosjektet var å videreutvikle nettstedet Søk & Skriv, og la vekt på akademisk skriving og lesning. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom bibliotekene ved Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetsbibliotekene i Bergen og Oslo, samt Akademisk skriving ved Universitetet i Bergen. Nasjonalbiblioteket finansierte prosjektet.

Prosjektdeltaker: Bente Tveito

Les mer på prosjektets nettside.

Information Management for Knowledge Creation

Prosjektets mål var å styrke bibliotekenes støtte til forskerutdanningene i universitets- og høyskolesektoren gjennom å utvikle kunnskapsbaserte undervisnings- og veiledningsmoduler som styrker ph.d.-kandidatens informasjonskompetanse. Prosjektet munnet ut i nettstedet PhD on Track (lansert i mai 2013). Prosjektet var et samarbeid mellom biblioteket ved Høgskolen i Bergen, Universitetsbiblioteket i Bergen, biblioteket ved Norges handelshøyskole, Universitetsbiblioteket i Oslo og Universitetsbiblioteket i Aalborg. Det var finansiert av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektdeltaker: Gunhild Austrheim

Les mer på prosjektets egen nettside.