Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Barnehagen som danningsarena

Barnehagen som danningsarena (2009–2014)

Barnehagene er det første steget i utdanningstilbudet til innbyggerne i Norge, og ansvaret for barnehagene ligger hos Kunnskapsdepartementet. Forskningsprosjektet «Barnehagen som danningsarena» har tatt for seg barnehagens innhold, og prøvd å beskrive hva som kjennetegner norske barnehager i dag.

Målet til prosjektet har vært å bringe ny kunnskap om vilkår for barnehagens praksis. Hvilke prosesser er det som faktisk foregår der? Hvordan jobber barnehagene opp mot rammeplanen og nasjonale retningslinjer? Hvilke rammer setter de ansatte for hva som er mulig for barn å være, gjøre og å bli?

Prosjektet har også hatt en metafunksjon, på den måten at man har kommet med reflekterende og teoretiske bidrag til hvordan studere barnehagen som en danningsarena.

Danningsbegrepet

I prosjektets tittel ligger det at forskerne har studert med begrepet danning. De har forsøkt å klargjøre et begrep som kan oppleves uklart, også for barnehagene selv. Danning blir ofte forstått som en prosess der mennesket foredles gjennom utdanning for å kunne bli en kritisk og konstruktiv medborger, og en aktiv deltaker i demokratiske samfunn. Forskerne har studert forutsetninger for slike prosesser.

Samarbeid med og forskning på kinesiske barnehager har også vært en sentral del av prosjektet. Dette samarbeidet har bidratt til en åpnere forståelse av danningsbegrepet enn hvordan det vanligvis blir forstått i en europeisk tradisjon. Man har derfor operert med en vid forståelse av hva danning kan være, og hva det innebærer i barnehagens kontekst.

Danning er sett som sosiale og deltakende prosesser. Forskerne har videre studert hvordan barn og personalet skaper mening i barnehagens hverdagsliv, og dermed har også kultur og vanedanning vært interessant.

Eksempler på spørsmål i dette arbeidet kan være: Hva er så vanlig at vi tar det for gitt, og hva kan det fortelle om barnehagens innhold? Hvilke leketøy og læremidler brukes? Hvordan organiseres aktivitetene, og hva betyr dette for barnehagens innhold og for barns danningsprosesser?

Omfang

Forskerne bak prosjektet har gått bredt ut for å bidra med mer kunnskap. De har benyttet seg av fortellende case-studier, deltakende observasjon, komparative studier, diskursanalyse, studentprosjekt og fått barnehageansatte til å bidra med praksisfortellinger. Totalt har 26 norske og 4 kinesiske barnehager vært involvert i prosjektet. 14 forskere har observert over 1200 timer, og i tillegg har førskolelærerne selv levert observasjoner og praksisfortellinger.  

Om prosjektet

Barnehagen som danningsarena er finansiert av Norges forskningsråd innenfor programmet Strategiske høgskoleprogram, og har inngått i høgskolens strategiske forskningsprogram «Lærerprofesjonalitet». Arbeidet har vært ledet av professor Elin Eriksen Ødegaard.

Prosjektet omfatter også en rekke underprosjekter. Disse tar for seg alt fra demokrati i barnehagen til barns bruk av leketøy og innføring av digitale verktøy.

Dei tilsette i barnehagen demper sinne hos barn heller enn å finne ut kva dei prøver å kommunisere. Det kan gjere barna dårlegare til å takle utfordringar seinare i livet.

Barnehagebarn får ikkje være sinte

Hvis vi vil styrke kvaliteten i de norske barnehagene, trenger vi også kunnskap om hva som foregår der.

-