Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Kommunale helse- og omsorgstjenester i en aldrende befolkning

Vi forsker på helse- og omsorgstjenestene i primærhelsetjenesten og kommunene. Søkelyset rettes på tjenestenes innhold, vilkår og utvikling.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene får en stadig viktigere rolle i velferdsstaten. Det er imidlertid store uløste forskningsbehov i sektoren og kunnskapen om tjenestene er mangelfull. Vi forsker fram kunnskap som setter tjenestene i et sammenlignende perspektiv, nasjonalt og internasjonalt.

Eksempler på sentrale forskningstema er brukerperspektiv på tjenestene, tjenester og ulikhet (som kjønn, klasse og etnisitet), ledelse, prioritering, rekruttering, lærende organisasjoner, arbeidskultur, omgivelsers betydning, tjenestenes relasjoner til lokalsamfunn, familie og frivillighet, finansiering, eierskap og tjenesteinnovasjon. Omdreiningspunktet er tjenestenes strukturer, premisser og rammevilkår, samt deres relasjon til det sivile samfunnet, med vekt på helse- og omsorgstjenester i en aldrende befolkning.

Gruppen er tverrfaglig og har siden 2010 fullført flere tjenesteforskningsprosjekter fra Norges Forskningsråd og andre forskningsfond. Vi er tilknyttet nettverk av nasjonale og internasjonale forskere.

Prosjekter

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Følgeevaluering: Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester

Omsorgsteknologi i kommunene (Lindås I)

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologi-tilbod (Lindås II)

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Relasjonell tilnærming: Kunnskapsutvikling i praksisfelt og utdanning

First line leaders in nursing homes: Psychosocial work conditions, continuity and presence at work 

RADCARE

Det fleirkulturelle stabsfellesskap i norske sjukeheimar: Moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Hvordan styrke hjemmesykepleien til bedre ivaretakelse av mennesker som ønsker å tilbringe siste tiden hjemme (Avsluttet. Se prosjektbeskrivelse/publikasjoner i Cristin)

Dyktige ansatte - glade beboere? (MEDCED)

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes. (Avsluttet. Se prosjektbeskrivelse/ publikasjoner i Cristin)

Praktikk ved sykehjemmet: Sykehusinnleggelser fra sykehjem