Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Forskergruppen POPS
Foto: Ingrid Hope Leirvåg

Pasientopplevelser og pasientsikkerhet ved akutt og/eller kritisk sykdom (POPS)

Forskergruppen POPS har som hovedformål å bidra til ny kunnskap for å bedre kvaliteten i sykepleien til akutt og/eller kritisk syke pasienter, nærmere bestemt til intensivpasienter og pasienter før, under og etter operative inngrep.

Med kvalitet menes i denne sammenheng bedre pasient- og pårørendeopplevelser og bedre pasientsikkerhet gjennom omsorg og trygge helsetjenester. Forskningsprosjektene omfatter tema relatert til akutt og/eller kritisk syke pasienter i alle aldersgrupper med forebyggende-, behandlende-, lindrende-, helsefremmende-  og rehabiliterende behov for sykepleie.   

Forskningsgruppen POPS er tilknyttet mastergradsutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie og er derfor en arena der mastergrads- og Phd-studenter kan få drøftet sine prosjekter med gruppemedlemmene, samt med våre eksterne og internasjonale samarbeidspartnere.  

Prosjekter innen pasientopplevelser:

Mestring av brystkreft: En kvalitativ oppfølgingsstudie.

Hvordan opplever pasienter som opereres for kroniske bihulebetennelse i lokalanestesi seg ivaretatt når de blir operert i et dagkirurgisk forløp?

Forekomst, komorbiditet og stabilitet av post-traumatisk stresslidelse og symptomer på depresjon etter å ha vært utsatt for fysisk vold: En 8 års oppfølgingsstudie.

Langtidsoppfølging av helse og livskvalitet etter alvorlige brannskader. (Avsluttet. Se prosjektbeskrivelse i Cristin).

Langtidsoppfølgning av pasienter med leppe-kjeve-ganespalte.

Oppfølging av pasienter og pårørende etter opphold i norske intensivavdelinger - En kartleggingsstudie. (Prosjektbeskrivelse i Cristin).

Foreldres erfaringer og behov for støtte når deres barn er innlagt ved et brannskadesenter.

Oppfølging etter kritisk sykdom og intensivbehandling - en kvalitativ studie fra pasienters, deres pårørendes og intensivsykepleieres perspektiv.

Smerte, agitasjon og delirium hos intensivpasienter.

Prosjekter innen pasientsikkerhet: 

Undersøkelse av anestesisykepleiers arbeidsfunksjon og arbeidsforhold: En oppfølgingsstudie.

Visuell gjennomgang av operasjonsstuer i Norge.

Utvikling og implementering av pasientenes sjekklister før, under og etter kirurgiske inngrep i sykehus. 

Sykehusinfeksjoner; forekomst, risiko og konsekvenser.

Simulering i ferdighetslaboratorier - hvilke muligheter kan det gi?

Å lære sammen for å arbeide bedre sammen: Tverrfaglig teamtrening mellom bachelorstudenter i sykepleie, spesialsykepleiestudenter ABIO (anestesi,intensiv, operasjon) og legestudenter - en metode som kan styrkepasientsikkerheten.