Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Kunst av Kim Hjortøy

Rett, demokrati og velferd

Politiske, sivile og sosiale rettigheter for borgerne er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Retten er også et viktig redskap for iverksetting av politiske beslutninger og gjennomføring av velferdstjenester.

Den rettslige utviklingen på ulike områder av velferdsstaten har viktige implikasjoner for utformingen av borgernes sosiale medborgerskap, det vil si det institusjonelle rammeverket som ideelt skal sikre innbyggernes muligheter til å delta i samfunnslivet  som likeverdige og frie borgere.

Forskergruppen fokuserer både på hvilke effekter ulike rettskonstruksjoner har for utsatte gruppers frihet og sosiale/politiske deltakelse og på hvordan tjenesteutøvelse og beslutninger foregår i praksis.

Samspillet mellom velferdsstatens tjenester og rettsliggjøringsprosesser er et sentralt kjennetegn ved dagens samfunnsutvikling, kunnskapsgrunnlaget er svakt, og forskningsgruppen bidrar med ny forskningsbasert kunnskap på dette området.

Det drives forskning og publisering på høyt internasjonalt nivå og vi tilbyr studenter og andre institusjoner forskningsbasert undervisning og veiledning innenfor disse områdene. 

Prosjekter

Prioritering av helsetjenester

Norsk barnevernsystem i et komparativt perspektiv

Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern

eHelse og aldring. Eldre nordmenns bruk av helserelatert informasjon på internett