Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Gjennomføring

Forskerutdanningen er satt sammen av to deler: en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en avhandlingsdel på 150 studiepoeng. Arbeidet med doktorgradsavhandlingen foregår under individuell veiledning.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen eller kursdelen av forskerutdanningen består av en obligatorisk del og en valgfri del. Hvilke emner som inngår i den obligatoriske delen kan variere mellom studiene. Felles for dem alle er at opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, der minst 20 studiepoeng skal være fullført etter opptak. For mer informasjon om ph.d.-emner ved HiB se ph.d.-emner og kurs.

Ønsker du å ta kurs på doktorgradsnivå ved en annen institusjon som skal godkjennes som en del av opplæringsdelen kan det lønne seg å be om en forhåndsgodkjenning fra studiets programutvalg.

Avhandlingen

Forskningsarbeidet er den største delen av ph.d.-utdanningen og er normert til 2,5 års arbeid. Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan skrives som en monografi eller som en artikkelbasert avhandling med et sammendrag (en kappe) som viser sammenhengen mellom artiklene.

For mer informasjon om avhandlingsdelen se studieplan for det aktuelle ph.d.-studium.

Veiledning

Arbeidet med avhandlingen skal skje under individuell veiledning. Ph.d.-studenten skal som hovedregel ha to veiledere, en hovedveileder og en biveileder. Hovedveileder har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Fordeling av veilederansvaret mellom hovedveileder og biveileder spesifiseres i opptaksavtalen.

Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon mv., og gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc. Videre skal veilederne gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.

For mer informasjon om veiledning se § 7 i forskrift for graden ph.d. ved HiB, kvalitetssikringssystemet for ph.d.-studier ved HiB og avsnitt om veiledning i  studiplan for det aktuelle ph.d.-studium.

Rapportering

En gang i året skal ph.d.-student og veiledere levere framdriftsrapport til ph.d.-studiets programutvalg. Rapporten skal både vise progresjon og eventuelle avvik i forhold til godkjent studieplan. Frist for rapportering er 1. november.