Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Stipendiater ved Avdeling for lærerutdanning

Ph.d.-studium studier av danning og didaktiske praksiser

Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser ved Høgskolen i Bergen (HiB) er en forskerutdanning som kvalifiserer for vitenskapelig arbeid og forskning innenfor feltet danning og didaktiske praksiser slik dette problemområdet utfolder seg innenfor utdannings- og opplæringssektoren, kultursektoren og andre sektorer.

Studiet utgår fra og tar fatt i utdanningshistorikk og faglig-didaktiske registre og vilkår for barn og unge i institusjonell pedagogisk praksis. Høgskolen i Bergen utdanner lærere til barnehage, skole og kultursektor, og det omsøkte ph.d.-studiet knytter sammen undervisnings- og læringspraksisene i disse institusjonene med studier av sentrale danningstekster og forskningsutfordringer i feltet.

Studiet samler ulike fagtradisjoners forståelse av og refleksjon over epistemologi, estetikk og etikk i barn og unges lek, læring og utforsking. I dette studiet studerer man danning som noe som blir til og forstått gjennom ulike slag didaktiske praksiser og utfordrer den ofte framsatte motsetningen mellom teori (dannelse) og praksis (profesjon).

Studiet har som premiss at danning ter seg ulikt i ulike utdanningskontekster. Studiet tar derfor ikke utgangspunkt i en bestemt definisjon av danningsbegrepet, men opererer med en vid tenking om danning. Studiet vil for det første bygge på drøfting av sentrale originaltekster fra danningens historie, og for det andre skal danningstenkning knyttes nært til arbeid med, og refleksjon over og gjennom didaktiske praksiser.

Et viktig mål med studiet er å utvikle ph.d.-studentenes didaktiske skjønn. Studiet utfordrer etablerte definisjoner av didaktikk som standardisert læringsteori, undervisningsteori og læreplanteori. Studiet skal utforsker, prøve ut og fornye vitenskapelige metoder og modeller og derigjennom utvikle læreres profesjonalitet i møte med barn og unge. Dette skal igjen styrke en forskningsbasert profesjonsutøvelse.

Utdanningen

Studiet er bygget opp av to hoveddeler: forskningsdelen på 150 studiepoeng og opplæringsdelen på 30 studiepoeng.

Opplæringsdelen består av 3 obligatoriske emner på til sammen 25 studiepoeng og 1 valgfritt emne på 5 studiepoeng. 

Forskningsdelen utgjør den sentrale delen av studiet. Arbeidet med avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Mer om emnene.

Opptak

For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet Studier av danning og didaktiske praksiser søkeren kunne dokumentere følgende:

  • fullført relevant mastergrad, hovedfag eller tilsvarende med gode studieresultater, det vil si normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for studiedelen.
  • finansiering tilsvarende tre årsverk og driftsmidler for å kunne gjennomføre forskningsdelen av utdanningen
  • prosjektbeskrivelse hvor det blant annet gjøres rede for tema, problemstillinger, valg av teori og metode m.m. For mer informasjon se søknad og opptak til ph.d.-utdanning
  • forslag til minst en veileder og bekreftelse på at vedkommende har sagt seg villig