Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Entreprenørskap i ulike geografiske kontekster, hemmende og fremmende faktorer

Det å styrke innovasjonsevnen til bedrifter og næringsmiljø er blitt stadig viktigere i nærings- og regionalpolitikken. En rekke nye innovasjonsvirkemidler er blitt introdusert, men det kan synes som om disse ofte baserer seg på overdreven tro på mulighetene for å planlegge å regissere innovasjonsforløpet og utviklingen av innovasjonssystemer. Mitt utgangspunkt er at innovasjoner er interaktive prosesser som foregår i komplekse samspill mellom ulike aktører og institusjoner, og det er betydelig grad av usikkerhet knyttet til utfallet.

Det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, med de «rette» relasjonene mellom for eksempel næringsaktører, FoU-institusjoner og politiske institusjoner for å skape et innovativt miljø  Det bør også tas høyde for dynamikken eller samspillet i slike systemer i noen tilfeller kan virke hemmende på nyskapingen, ved at praksisen i et system han bli «innelåst» i lite fordelaktige utviklingsbaner. Det som er avgjørende for slike systemers innovasjonsevne er følgelig måten aktørene praktiserer relasjonene på. I tillegg er det viktig å være bevisst på hvilke verdier, rolleforventninger, uformell kunnskap og læreprosesser som stimuleres i de ulike relasjonene.

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å avdekke særtrekk ved innovasjonspraksisen i ulike geografiske kontekster, og da med et særlig fokus på forskjellen mellom urbane og rurale områder. Et annet spørsmål er hvordan politikken bør innrettes for å styrke innovasjon i disse ulike kontekstene. Det er altså to dimensjoner som står sentralt i analysen:

  • Kontekstuelle variasjoner  (urban – rural)
  • Styring av innovasjon (svak – lav)

Prosjektet er sentrert rundt følgende overordnede forskningsspørsmål:

Hva kjennetegner innovasjonspraksis og verdiskapning i urbane/rurale områder og hva er kritiske faktorer for at innovative bedrifter i disse områdene skal bidra til verdiskapning og sutvikling av lokale næringsmiljø?

Hvordan er systemet for fasilitering av innovasjon (inkubator/næringshage) innrettet for å støtte opp om mekanismene for innovasjon i urbane og rurale områder.

Hvordan kan dette innrettes på en smartere måte slik at det i  større grad evner å støtte opp om innovasjonspraksisen i disse ulike geografiske kontekstene