Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Å lære sammen for å arbeide bedre sammen

Tverrfaglig teamtrening mellom bachelorstudenter i sykepleie, spesialsykepleiestudenter ABIO (anestesi, intensiv, operasjon) og legestudenter – en metode som kan styrke pasientsikkerheten.

Det blir forventet at ulike helseprofesjoner skal kunne samarbeide godt etter endt utdanning. Felles undervisning og øvelse med å løse faglige problemstillinger sammen er imidlertid lite vektlagt innen de ulike helseprofesjonsutdanningene. Prosjektets hensikt har vært å trene på teamsamarbeid i akutte situasjoner med fokus på faglig problemløsning, tverrfaglig kommunikasjon, samhandling og ledelse for bedre å ivareta pasientens sikkerhet.

Vårsemesteret 2010 deltok 52 team med til sammen 262 studenter i tverrfaglige teamtrening med simulering som pedagogisk metode.

For å få et nyansert bilde av læring, kompetanseutvikling og overføringsverdi til yrkeslivet, har vi benyttet ulike evalueringsmetoder. Spørreskjemaer og fokusgruppeintervjuer er benyttet for å få innblikk i holdninger til tverrfaglig læring, læringsutbytte av simuleringstrening og overføringsverdi til yrkeslivet. Fokusgruppeintervju med fasilitatorteamet diskuterte hva fasilitatorene vektla i sin rolle. Interaksjonsanalyse benyttes ved gjennomgang av videoopptak for å studere samhandling mellom de ulike profesjonsgruppene og kompetanseutvikling ved å trene sammen flere ganger.