Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Norsk barnevernsystem i et komparativt perspektiv

Kunnskap, beslutningstaking og etnisitet i politikk og praksis

Hovedmålet med dette forskningsprosjektet er å gjennomføre en komparativ analyse av ulike barnevernssystem i tre land – Norge, England og USA - hvor fokuset ligger på de sentrale temaene kunnskap, beslutningstaking og etnisitet.

Prosjektbeskrivelse

Noe av bakgrunnen for prosjektet er de politiske og sosiale utfordringer moderne demokratiske stater står overfor i forhold til å ivareta barn som opplever fattigdom, misbruk, forsømmelse og andre risikoer som kan påføre skade.

Fra et politisk perspektiv er hoveddilemmaet hvordan man sørger for barn og beskytter barn uten å gjøre inngrep i foreldres rett til et privatliv og et familieliv etter eget valg. Dette dilemmaet blir ekstra tydelig av det faktum at barn er tillagt sterke individuelle rettigheter gjennom konvensjonen om Barns Rettigheter (CRC) og gjennom nasjonale lovverk. Samtidig er barn avhengige av at deres omsorgsgivere oppfyller deres rettigheter.

Immigrasjon, minoriteter og etnisitet utgjør et annet stort dilemma fordi det kan sette på spissen statlig regulering og normering av det private. Vi ser det tydelig når foreldre skal oppdra sine barn i sin egen kultur, noe som potensielt kan stå i motsetning til barns individuelle rettigheter. Selvbestemmelse og kulturelle, etniske og religiøse tilhørigheter kan også støte an mot standardiserte prinsipper om hva som er i barnets beste interesse, og om demokratisk-liberale prinsipper for likhet og frihet.

Alle land med et operasjonelt barnevernssystem opplever lignende utfordringer som ovenfor nevnte. I dette prosjektet vil vi derfor undersøke hvordan tre ulike land - Norge, England og USA - håndterer disse dilemmaene og konfliktene. Prosjektet baserer seg på en sammenligning av de politiske reguleringene og programmene som angår barn i risiko med utgangspunkt i samfunn som har ulike barnevernssystemer og historiske erfaringer.

Gjennom komparative analyser av og tverrnasjonale data om hvordan barnevernsystemer balanserer ulike prinsipper, hvordan de identifiserer risiko og hvordan de håndterer deres ansvar for barns sikkerhet, og analyser av rasjonale for politikk og beslutninger gjort av politikere og profesjonelle i barnevernssystemet, vil prosjektet kaste lys over sentrale statsvitenskapelige problemstillinger om grensedragninger for statens inngripen i den private sfære, om barns status og posisjon i moderne samfunn, om kunnskapsgrunnlaget for politikk og beslutningsfatting og om legitimitetsgrunnlaget for barnevernsystemer. 

Forskningsspørsmål

Dette prosjektet gjennomfører komparative analyser som identifiserer og analyserer prinsipper og praksis i tre moderne barnevernssystemer. Fokuset er på fire hovedspørsmål fra ulike innfallsvinkler:

  • Hva er et lands ansvarsområder og hvordan håndterer landet multikulturalisme?
  • Hvordan blir kvalifiserte beslutninger tatt av barnevernsarbeidere, og kan de stå i mot offentlig gransking?
  • Hvilken kunnskap ansees som relevant og gyldig i barnevernssystemet?
  • Hvordan blir barn oppfattet, og blir barns meninger hørt og gitt behørig vekt?

Beste publikasjon i International Journal of Social Work

Katrin Kriz og Marit Skivenes vant prisen for årets beste artikkel i International Journal of Social Work 2015. De vant prisen for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives". 

Prosjektpublikasjoner

Les mer i Cristin

Bokomtaler