Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Arbeidsfellesskap i Fontenehus - en kvalitativ studie av ansattes erfaringer

Fontenehus/ klubbhus er arbeidsrettede lavterskeltilbud for mennesker med psykiske helseproblemer, som er utviklet i tråd med en internasjonal anerkjent rehabiliteringsmodell.

Klubbhus fungerer som arbeidsfellesskap, der medlemmer og ansatte arbeider side ved side for å drifte huset. I felleskapet vektlegges opplevelse av tilhørighet, likeverd, demokrati, og sosial støtte. Hensikten er å bidra til økt deltagelse i samfunns- og arbeidsliv for målgruppen.

Det er behov for flere kvalitative studier av klubbmodellen. 

Målet med dette forskningsprosjektet er:

1. å utforske Fontenehus ansattes erfaringer med arbeidsfellesskapet

2. å utvikle kunnskap om hvordan klubbhusmodellen kan bidra til tilfriskning og arbeidsdeltagelse for personer med psykiske helseproblemer 

Metode

Data vil bli samlet inn i fokusgruppeintervju (to grupper) av 16 - 20 ansatte. Informantene vil rekrutteres av ledere fra tre ulike akkrediterte fontenehus (to i Oslo og ett i New York). Inklusjonskriterier: Ansatte som til daglig arbeider side ved side med medlemmer, med ulik faglig bakgrunn, alder, arbeidserfaring og kjønn.

Fokusgruppediskusjonene vil bli initiert og ledet av to moderatorer, med utgangspunkt i en intervjuguide, og tatt opp på lydbånd. Spørsmålene vil rettes inn mot å utforske ansattes erfaringer med arbeidsfellesskapet på fontenehuset.

Forskningsprosjektet er godkjent av Norsk komite for forskningsdata (NSD). Datamaterialet vil bli anonymisert, ingen personopplysninger vil bli samlet inn.