Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Denne forskergruppen, som består av medlemmer fra HVL, ViD, UiB og UiS, fokuserer på ulike spørsmål knyttet til omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår.

Bakgrunn

Omsorg kan betraktes som et grunnvilkår som hører selve livet til. Det er en kjensgjerning at mennesket er avhengige av og utlevert til hverandre. I avhengigheten og utlevertheten berøres menneskets sårbarhet. Det er ikke likegyldig hvordan sårbarheten møtes. Omsorg er responsen på denne kjensgjerning.

Selv om avhengighet, sårbarhet og omsorg er universelle og grunnleggende fenomen, kommer de særlig tydelig til syne i relasjoner mellom pasienter og profesjonelle i pleie og omsorgstjenestene, det vil si i de konkrete pleie og omsorgssituasjonene. Foruten å arbeide med omsorgens ontologiske grunnvilkår vil vi også utforske og studere strukturelle og kulturelle rammevilkår for omsorg i konkrete situasjoner og institusjoner. 

Problemstillinger og spørsmål

Det bredt sammensatte forskernettverket fokuserer på ulike spørsmål knyttet til omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår. Blant annet:

 • Hva springer omsorg ut av?
 • Hvordan trer omsorg fram og erfares?
 • Hvilken grunnlagstenkning kan knyttes til omsorg, generell etikk og profesjonsetikk?
 • Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag og hvordan blir de påvirket av ulike styringsmekanismer?
 • Hvordan forholder makt seg til omsorg?
 • Hvordan vokser omsorg fram i de profesjonelle fellesskapene og den profesjonelle omsorgen?
 • Hvordan kan behandlings- og pleiekulturene bidra til en god profesjonalitet der pasienters sårbarhet og lidelse blir møtt?
 • Hvilke etiske problemstillinger trer fram i profesjonelle omsorgsrelasjoner.
 • Hva truer omsorgen innenfor pleie- og omsorgstjenestene i dag?  

Publikasjoner

Deltakerne i nettverket publiserer vitenskapelige artikler og monografier.

Høsten 2017 ble artikkelen Enhancing well-being: practice and politics. Sharing learning from the Norwegian Welfare State publisert i tidsskriftet International Practice developement journal.

I 2015 gav forskningsgruppen ut temanummeret «Makt og omsorg» i tidsskriftet Michael Quarterly nr. 2: 2015. Temanummeret har bakgrunn i en tverrfaglig seminarrekke 2013–2014 med makt og omsorg som gjennomgående tema.

I 2014 gav forskningsgruppen ut boken "Rom for omsorg?" på Fagbokforlaget. Boken er en vitenskapelig antologi som retter søkelyset på rommene i helsevesenet. Boken tar opp omsorgens vilkår (del 1), omsorgens relasjoner (del 2) og omsorgens omgivelser (del 3). Forfatterne stiller på ulike måter spørsmål om hvilket rom det for omsorg i dagens helsevesen. De bidrar til debatt om helsevesenet og helseprofesjonene, med særlig vekt på omsorgstjenester og omsorgsarbeid.

I 2010 publiserte flere fra nettverket i temanummeret om omsorg i tidsskriftet Michael Quarterly nr. 2: 2010.

Arbeidsform

Forskergruppen arbeider hovedsakelig internt, men også med forskere nasjonalt og internasjonalt. Det arrangeres to seminarer årlig der aktuelle problemstillinger blir lagt fram og drøftet. Annet hvert år arrangeres en konferanse der forskere internt og eksterne blir oppfordret til å levere inn sammendrag for paperpresentasjon basert på egen forskning. De beste konferanseinnleggene har blitt publisert i forskergruppens felles publikasjoner (felles bok eller tidsskriftpublikasjon).

Seminarer

Foruten semestervise seminarer i forskningsgruppen arrangeres noen åpne seminarer og konferanser:

 • 19. mars 2018: «Etikkens sted sett fra Kierkegaard og Løgstrup»
 • 24. oktober 2017: Seminar på Stord, tittel "Etikk og den fremmede andre: Ulik lesninger av Levinas".
 • 9.- 10. mai 2017: To dagers internasjonalt seminar med tittel "Care philosophy"
 • 8.- 9. november 2016: Forskerkonferanse om "Den norske velferdsstatens tause omsorgsfelt".
 • 8. april 2014: Konferanse om makt og omsorg.
 • 7. – 8. april 2011: Åpent forskningsseminar i Bergen i regi av nettverket. Dette var et arbeidsseminar der deltakerne fikk anledning til å legge fram og få tilbakemeldinger på artikkel- og kapittelutkast.