Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Virksomhetsstyring – styring og kontroll ved høgskolen

Høgskolens eiere, Kunnskapsdepartementet (KD), krever trygghet og dokumentasjon for at vi:

  • Har en målrettet og effektiv drift slik at samfunnsoppdrag og mål blir oppnådd.
  • Overholder lover og regler, herunder avdekker vesentlig styringssvikt, feil og mangler.
  • Rapporterer relevant og pålitelig informasjon.

For å sikre at høgskolen oppfyller forventningene, må vi ha god internkontroll på vår virksomhet. God internkontroll skal hjelpe høgskolen til å være i forkant, gjøre de riktige tingene rett første gang, med riktig ressursbruk og tilpasset risiko og vesentlighet.

Et velfungerende internkontrollsystem er også en viktig brikke for å bli mer utviklingsorientert og etablere kontinuerlig læring i organisasjonen. Internkontrollsystemer skal primært integreres i de etablerte prosessene i virksomheten. God virksomhetsstyring handler derfor om effektive systemer og strukturer for å nå målene.

Det er viktig å skille mellom begrepene: Internkontroll (gjøre de riktige tingene) og internrevisjon (gjøre tingene riktig).

Internkontroll (gjøre de riktige tingene) viser til hvordan vi arbeider og samhandler i det daglige for å oppnå våre arbeidskrav og mål, fokus på arbeidsprosessene.
Internkontroll er et linjelederansvar, og er en nødvendig forutsetning for god styring og sikker drift.

Internrevisjon (gjøre tingene riktig) er revisjon av arbeidsprosessene for å sjekke at internkontrollen fungerer.
Internrevisjon er styrets verktøy for å kontrollere prosessene og institusjonens evne til å oppnå vedtatt strategi.

Både internkontroll og internrevisjon favner hele virksomheten, dvs. både forskning, utdanning, formidling, teknisk-administrative tjenester, ledelse osv.

Internkontrollarbeidet (IK) ved høgskolen

Høgskolen deltar i 2016 i nasjonalt «Samarbeidsforum for internkontroll» i regi av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Samarbeidsforumet er for statlige virksomheter som vil videreutvikle sin internkontroll, og samlingene følger prosesstegene (planlegging, risikovurdering, utforming, implementering, oppfølging og rapportering) i DFØs metode for internkontroll (se lenke).

Den økende oppmerksomheten på god internkontroll er en anledning til å vurdere om høgskolen har tilfredsstillende styring og kontroll, men i en tid der fusjonsprosessen dominerer vil omfattende endring- og forbedringsarbeid måtte nedprioriteres. Det vil likevel i arbeidet med fusjonen bli gjennomført kartlegginger, evalueringer og utarbeides tiltakslister for hvordan den nye institusjonen skal jobbe og samhandle fremover.

I fusjonsarbeidet er det etablert «sikker drift» grupper og andre grupper som skal håndtere kritiske sider ved vår virksomhet med tanke på overgang til en ny institusjon. Ansatte i dette arbeidet vil måtte tenke gjennom gode, sikre og effektive løsninger for hvordan ny, «beste praksis» skal være. I denne forbindelse vil det bl.a. tilbys internt kompetansehevende seminar om risikovurderinger og internkontroll.

Internrevisjonsarbeidet (IR) ved høgskolen

Høgskolen har siden høsten 2015 deltatt i et nasjonalt prosjekt om samarbeid for etablering og gjennomføring av internrevisjon sammen med Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Nordland (UiN) (se styresak 15/04632-4).

Prosjektet er organisert med et revisjonsteam bestående av en representant fra hver virksomhet. I tillegg er det en styringsgruppe bestående av økonomidirektørene fra de fire virksomhetene, samt assisterende universitetsdirektør ved UiA som leder av styringsgruppen (og kontaktpunkt inn mot UHR).

Prosjektet har hittil gjennomført følgende revisjoner:

  • Representasjon og bevertning
  • Anskaffelse/innkjøp
  • Internkontroll
  • Reiseregninger med kontroll av tilhørende prosesser