Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Forske på innovasjon og regional utvikling

Forskning er Mohnsenterets hovedaktivitet. Målet er at forskningen vår skal kjennetegnes av høy internasjonal kvalitet og høy regional relevans. I dette ligger også at forskningen danner utgangspunkt med vårt arbeid med å tilrettelegge for og undervise om innovasjon og regional utvikling.

Vi forsker i hovedsak på følgende temaområder

  • Innovasjon i virksomheter (private og offentlige), nettverk og klynger
  • Tilrettelegging for innovasjon (virkemidler for innovasjon og nærings- og innovasjonspolitikk)
  • Regional næringsutvikling
  • Entreprenørskap

Forskningen ved Mohnsenteret ligger i spennet mellom teoretiske og anvendte problemstillinger, og utforsker hvordan verdiskapning og lønnsomhet kan fremmes og realiseres parallelt med et grønt skifte og en videreføring av velferdssamfunnet. Empirisk forholder vi oss i hovedsak til Vestlandet. Eksempler på spørsmål som stilles er: Hvordan fornye et næringsliv som er avhengig av olje og gass? Hvordan bidra til mer bærekraftig utvikling innenfor oppdrettssektoren? Hvordan stimulere til flere bedriftsetableringer? Hva hemmer og fremmer innovasjon innen offentlig sektor?

Vi har en bred inngang til fagområdene innovasjon og regional utvikling. Dette innebærer at vi er opptatt av en rekke faktorer som hemmer og fremmer innovasjon og økonomisk utvikling, og ikke minst implikasjonene av denne utviklingen. I dette ligger det at vi har et særlig fokus på ansvarlig innovasjon. Med det mener vi at ettersom fremtidens innovasjoner både skal løse økonomiske, miljømessige og velferdsmessige oppgaver, må man tenke bredere enn å se på innovasjon og regional utvikling «kun» som forretningsutvikling. Eksempelvis vil innovasjoners sosiale, politiske og samfunnsmessige implikasjoner også inngå i en slik tilnærming.

Mohnsenterets satsing på ansvarlig innovasjon gjenspeiles også i oppbyggingen av et doktorgradsprogram ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) innenfor temaet. Mohnsenteret er faglig koordinator for dette arbeidet, og målet er å søke om akkreditering for PhD-programmet i 2017/2018. Campus Stord/Haugesund og Sogndal/Førde er viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet, der flere fagmiljøer ved HVL er involvert på tvers av institutter og disipliner. PhD-programmet har arbeidstittelen «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv».

Forskningen på Mohnsenteret er overgripende for våre andre aktiviteter, tilrettelegge for og undervise om innovasjon og regional utvikling. Dette innebærer at vi ønsker å bidra med forskningsbasert kunnskap til en ansvarlig utvikling av innovasjonssystemet på Vestlandet. Samtidig gir nærheten til regionale forhold en viktig empirisk inngang for vår forskning. Gjennom forskning utvikler vi systematisk kunnskap om virkemidler og metoder for å stimulere til innovasjon og entreprenørskap. Denne kunnskapen bidrar vi også med i undervisning og veiledning på HVLs masterprogrammer i Innovasjon og entreprenørskap, realfaglig retning og Innovasjon og ledelse, samfunnsfaglig retning.