Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

5,7 millioner til å stimulere til samarbeid mellom FoU og næringslivet i Hordaland

Høgskulen på Vestlandet v/Mohnsenteret og Hordaland Fylkeskommune signerte i vår en ny treårig samarbeidsavtale om «MobiFORSK». Forskningsbasert kunnskap fra Mohnsenteret har vært sentralt i utvikling av prosjektet i Hordaland. Programmet er en videreføring av det tidligere VRI-programmet, og er Forskningsrådets (NFR) satsing på forskning og innovasjon i norske regioner (FORREGION).

Ett av målene med denne satsingen er å fremme koblinger mellom næringsliv og FoU-institusjoner på den måten bidra til mer forskningsbasert innovasjon i næringslivet. I tillegg vil «MobiFORSK» ha som overordnet mål å fremme ansvarlig innovasjon, med det mener vi innovasjoner som både gir økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Mohnsenteret har vært en viktig samarbeidspartner i VRI Hordaland siden 2007.

Som en del av samarbeidsavtalen får Høgskolen på Vestlandet (HVL) tilført tilsammen 3,9 millioner for treårsperioden. I tillegg legger HVL inn en egeninnsats tilsvarende 1,8 millioner kroner. Prosjektet får følgelig et totalomfang for HVL tilsvarende 5,7 millioner kroner. Ved Mohnsenteret er Øyvind M. Berge prosjektleder, mens Knut Vindenes får et særlig ansvar for virkemiddelet mobilitet. Flere av senterets ansatte vil være involvert i prosjektet.

Kompetansemegling og dialogmøter videreføres

Særlig de to virkemidlene kompetansemekling og dialogmøter, og etter hvert en kombinasjon av disse, har man i Hordaland hatt positive erfaringer med i de ulike VRI-periodene. Disse virkemidlene fortsetter følgelig i det nye Mobiforsk-prosjektet.  Kompetansemeling er gratis hjelp for bedrifter i Hordaland til å koble sine utfordringer med forskningsbasert kompetanse og relevant virkemiddel. Kompetansemeglerne hjelper bedrifter til å identifisere spørsmål som kan løses via FoU og utvikler dette til et prosjekt sammen med bedriften, og vi hjelper til med å finne et FoU-miljø og vi kan hjelpe dere med søknader om midler til finansiering. Det er særlig følgende medarbeidere ved Mohnsenteret som vil jobbe som kompetansemeglere: Øyvind M. Berge, Knut Vindenes, Sigurd Handeland (II-er), Jens Kristian Fosse og Øystein Stavø Høvig. Gjennom «MobiFORSK» blir også med ordningen med «Dialogmøter videreført. Dette er møteplasser hvor man belyser muligheter for å løse felles utfordringer i næringslivet hvor målsettingen er å konkretisere søknader til virkemiddelapparatet til å løse problemstillingene.

Åpner for nye mobilitetsprosjekt

VRI-satsingen i Hordaland har hatt begrenset bruk av mobilitet som virkemiddel. I MobiFORSK skal man gjennomføre en systematisk virkemiddelutvikling for å etablere mobilitet som et egna virkemiddel. Mohnsenteret ved Knut Vindenes får et hovedansvar for dette. Målet er å etablere et program for forsker- og næringslivsmobilitet der kandidater fra næringslivet kan få II-er-stillinger hos FoU-institusjoner i regionen for kortere perioder. Man åpner også for å se på mulighetene for forskere å hospitere i bedrifter. Det blir også i denne sammenhengen søkt etter grunnlag for å bruke ordningen med Nærings-phd i samarbeid med NFR.

Bærekraftig bioøkonomi og bransjekryssende koblinger

For å bidra til økt innovasjon og en mer bærekraftig verdiskapning i regionen har MobiFORSK to tematiske satsingsområder. Disse satsingsområdene ligger nært opp til prioriterte tema i Regionale forskingsfond Vestlandet for perioden 2016-2019. En satsing på forsking som både gir ny kunnskap om vestnorske råvarer og potensiale for nye smarte produksjonsprosesser, utgjør et stort potensiale for omstilling i næringslivet og et mer bærekraftig samfunn på Vestlandet. Derfor er «Bærekraftig vekst innenfor bioøkonomien» ett av de to satsingsområdene. Dette inneholder bærekraftig matproduksjon (både sjømat og landbruk), og annen utnytting av biologiske ressurser (ny bruk av avfall, bioenergi, nye ingredienser mv.). Det andre satsingsområdet er kalt «Teknologiutvikling gjennom bransjekryssende koblinger», og skal bidra til at eksisterende teknologi og kompetanse i regionen blir brukt på nye måter og sikrer en bærekraftig vekst i eksisterende og nye bransjer. Teknologiske og kunnskapsmessige er flere av bedriftene i vår region relatert til hverandre.  Hvordan kunnskap utviklet i en bransje kan utnyttes i andre er sentralt. For eksempel kan teknologiselskaper innen olje og gass se etter markedsmuligheter innen akvakultur, marin sektor, helsesektoren og innen media. Teknologiutviklingen som skjer innen lakseoppdrett vil også kreve en betydelig kompetanse- og utviklingsevne på leverandørsiden. Det er og potensiale for å utnytte kompetansen innen energinæringen til å utvikle nye og mer bærekraftige energiformer (for eksempel vind- og bølgeenergi). Videre kan det stimuleres til at eksisterende kompetanse benyttes til å utvikle heilt nye næringsområder, for eksempel «subsea mining», CO2-fangst og utvikling av maritim batteriteknologi.