Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Tilrettelegge for innovasjon og regional utvikling

Tilretteleggingsaktiviteten ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling er tett koblet med vår forskning på innovasjon og regional utvikling. Gjennom forskning utvikler vi systematisk kunnskap om virkemidler og metoder for å stimulere til innovasjon og entreprenørskap, noe som informerer vårt arbeid med tilrettelegging for innovasjon. Vi jobber særlig inn mot regionalt næringsliv, offentlig sektor og studenter ved HVL.

Koble næringsliv og akademia

Forskning på innovasjon og regional utvikling har funnet at en særlig utfordring for fremtidig verdiskapning og ansvarlig innovasjon på Vestlandet ligger i å koble næringslivet tettere til forsknings- og utdanningsinstitusjoner. På Mohnsenteret jobber vi med å styrke disse koblingene, og vi har dedikerte ressurser som arbeider med å stimulere til samarbeid mellom bedrifter og FoU-institusjoner. Dette kommer eksempelvis til uttrykk gjennom utvikling av felles prosjekter mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner.

I sammenheng med dette arbeidet har vi også en sentral rolle i VRI Hordaland. VRI er Forskningsrådets satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Ett av målene med denne satsingen er å fremme koblinger mellom næringsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor, og på den måten bidra til mer forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Mohnsenteret bidrar aktivt til å iverksette og gjennomføre ulike tiltak i denne satsingen. Vi benytter forskningsbaserte metoder i dette arbeidet, eksempelvis kompetansemegling (å koble bedrifter med relevante FoU-miljøer) og dialogkonferanser (å legge til rette for møteplasser for ulike regionale aktører).

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i offentlig sektor er et voksende forsknings- og tilretteleggingsområde for Mohnsenteret. Målet er å videreutvikle våre erfaringer og kunnskap knyttet til innovasjonsmodeller og innovasjonsfasilitering, og å bidra til ansvarlig innovasjon i offentlig sektor. Eksempelvis har vi, sammen med Hordaland fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund (KS), etablert et pilotprosjekt for å styrke forskningsbasert innovasjon i kommunene i Hordaland. I dette arbeidet trekker vi veksler på vår aktivitet innen VRI, og vi arbeider blant annet med å koble kommuner og relevante bidragsytere. For eksempel innebærer dette at de involverte kommunene avdekker felles utfordringer innen et spesifikt tjeneste- eller samfunnsutviklingsområde med tanke på å identifisere behov for forskning og mulige ideer til prosjekter. I tillegg til å fasilitere disse prosessene bistår vi også i videreutvikling av prosjektene og rettledning i forbindelse med søknader inn mot relevante støtteordninger.

Studententreprenørskap ved Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet har ønske om å utdanne ansvarlige studenter som bidrar til innovasjon. Dette reflekteres i en egen satsing på studententreprenørskap. Mohnsenteret spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

Vi legger til grunn en «bred modell» for studententreprenørskap hvor det handler om å utvikle entreprenørskapskultur og entreprenørskap som ferdighet. Disse ferdighetene kan anvendes både i oppstartbedrifter og i etablerte virksomheter og organisasjoner. I tillegg handler noe av vår aktivitet om å legger til rette for at studenter kan utvikle egne virksomheter gjennom et studentinkubasjonsprogram. En annen aktivitet innebærer at studentene tilføres innovasjons- og endringskompetanse og slik skal kunne bidra til ansvarlig innovasjon i nåværende og framtidig nærings- og samfunnsliv. Mer spesifikt arbeider vi med å legge til rette for at studenter kan jobbe med forretningsideer og innovasjonsprosjekter både i og utenfor klasserommet. I dette arbeidet ønsker vi at studentene får benytte sin spesifikke fagkompetanse. Vi har en rekke ulike aktiviteter knyttet til dette, eksempelvis idekonkurranser, mentorordninger og forskjellige entreprenørskapskurs.

Mohnsenteret tilbyr per i dag et «co-working space» («Fabrikken») i Fabrikkgaten 5, Campus Bergen. I Fabrikken får eksempelvis studentbedrifter hjelp og støtte til å utvikle ideen sin. På sikt ønsker vi å utvikle liknende tilbud også ved de andre campusene på HVL.

Forskningsbasert rådgivning

Vi har som mål at forskningen vi utfører ved Mohnsenteret skal holde høy internasjonal kvalitet og også være av høy relevans for regionen. Dette innebærer at vi har et særlig fokus mot å bidra med forskningsbasert kunnskap i utviklingen av innovasjonssystemet på Vestlandet. I praksis innebærer dette proaktivt arbeid ut mot regionalt nærings- og samfunnsliv, der vi direkte og indirekte bidrar med forskningsbasert kunnskap. Arbeidet med forskningsbasert rådgiving er rettet inn mot regionale nettverk, klyngeorganisasjoner, virkemiddelaktører (eksempelvis fylkeskommunene), offentlig institusjoner og enkeltbedrifter.