Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
forskning.jpg

Forskning

Senter for kunnskapsbasert praksis driver forskning og utdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Vi forsker på problemstillinger knyttet til diabetes, sosiale relasjoner og helse, fysioterapi, utdanningsforskning innen kunnskapsbasert praksis, modeller for implementering av kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten, og metodeutvikling innen kunnskapsbasert praksis.

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget til ansatte i helse- og sosialsektoren. Ved å benytte beste tilgjengelig kunnskap, erfaringer fra egen praksis og dialog med pasienten bedres kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Prosedyrer som ikke er basert på oppdatert kunnskap kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienter. Derfor er det viktig at helsepersonell lærer seg metoder for hvordan de skal søke seg fram til ny kunnskap og kritisk kunne vurdere informasjon. Ved siden av å drive forskning er derfor utdanning en viktig del av vår virksomhet.

Se oversikt over publikasjoner.

Vi forsker på følgende tema:

 • Diabetes
  • Forskningsgruppen DiaBEST ønsker å bidra til kunnskapsøkning og implementering av kunnskapsbasert praksis i diabetesomsorgen. Her forskes det blant annet på hvordan det er å leve med diabetes, kompetanseutvikling hos helsepersonell og ulike sider ved diabetesbehandling og egenhåndtering av sykdommen.
 • Smerteforskning i fysioterapi
  • Forskningsgruppen NorPhyPain arbeider tematisk innenfor diagnostikk og behandling av traumatiske, degenerative og inflammatoriske lidelser i ledd, muskler og seneapparat.
 • Sosiale relasjoner og helse
  • Vår fysiske og psykiske helse blir i betydelig grad påvirket av våre sosiale relasjoner. Det gjelder både i forhold til utvikling og mestring av helseproblemer, hvorvidt vi søker hjelp og støtte fra hjelpeapparatet og vårt sosiale nettverk, og hvordan vi opplever den hjelpen og støtten vi mottar. Bedre innsikt i sammenhenger mellom sosiale relasjoner og helse er viktig for å kunne utvikle kunnskapsbaserte tiltak i behandlingsapparatet og i det forebyggende arbeidet. 
 • Implementeringsforskning og metodeutvikling
  • Her forskes det på implementering av kunnskapsbaserte praksiser både i helsetjenesten, i utdanning og i selve forskningen. Med implementeringsforskning mener vi både å utvikle kunnskap om hvordan forskning skal anvendes i praksis og kunnskap om metoder for evaluering av helsefaglig praksis og forskningspraksis. I en kunnskapsbasert praksis vil anvendelse av forskningsresultatene i klinisk praksis stå sentralt. ”Oversettelse” av forskningsresultater til kliniske retningslinjer, veiledere etc. er et ledd i denne prosessen. Bruk av slik forskning i forbedringsarbeid bidrar til kunnskapsbasert kvalitetsforbedring.
 • Bevegelse og funksjon
  • Forskningsgruppen bevegelse og funksjon (BeFu) ønsker å bidra til økt kunnskap om bevegelse og funksjon knyttet til muskelskjelett- og hjerte-og lungesystemet. Pågående prosjekter i forskningsgruppen er studier av muskelskjelett problemer som følge av vestibulære tilstander og ventilatorisk begrensning som følge av venstresidig lammelse i larynx etter ductus kirurgi hos ekstremt premature barn.
 • Arbeidsplassarkitekur -SMAP
  • Det er liten tvil om at den fysiske utformingen av arbeidsplassen påvirker produktivitet. Men vi har lite kunnskap om hvordan de fysiske forholdene faktisk spiller inn på produktivitet, helse og velvære hos de ansatte. SMAP som står for «smart», «attraktiv» og «produktiv» er et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt som skal ende i en nasjonal standard for gode arbeidsplasser. Prosjektet drives i samarbeid med Mellomrom arkitekturpsykologi og er finansiert av Forskningsrådet sammen med en rekke samarbeidspartnere.

Forskningen ved senteret er tilknyttet Avdeling for helse- og sosialfag og Senter for kunnskapsbasert praksis. 

Helse Vest

Prosjektet Regional helsefaglig forskningssatsing er ett av Helse Vests strategiske satsningsområder. Prosjektet er nå avsluttet. Du kan lese mer om prosjektet i magasinet Helsefaglig Forskning