Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Nordic Conference_Montori.jpg

Pasientmedvirkning på agendaen

– Dette var et godt valg av tema for konferansen, sa professor og sykehusdirektør ved Haukeland Universitetssykehus, Stener Kvinnsland. Han innledet den Nordiske konferansen om kunnskapsbasert praksis tirsdag denne uken.

HiB var vertskap for den to dager lange konferansen Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice, som i år hadde rundt 300 deltakere fra hele Norden.  Et gjennomgående tema for konferansen var pasientmedvirkning.

– Engasjer pasienten

Professor Victor Montori fra Mayoklinikken i USA har gjennom de ti siste årene ledet et prosjekt ved klinikken der de ser på "oversettelsen" av kunnskap til praksis. 

 – Kunnskapsbasert praksis alene er ikke nok, vi må engasjere pasientene mer i avgjørelser om behandling, sa han.  

Du kan ikke bruke medbestemmelse i alle ledd av en behandling, men i en del grunnleggende spørsmål, sier Montori. 

Han viste til diabetespasienter som et eksempel på muligheter for ulike grader av pasientmedvirkning. Har man diabetes 2, fins det en rekke ulike medisiner og tiltak som kan behandle dette. 

Siden pasientene lever i ulike miljø, har ulik økonomi og ulike muligheter til egeninnsats som trening for eksempel, vil man ved Mayoklinikken stille pasienten en del spørsmål om preferanser. 

Empatiske avgjørelser

De har utarbeidet et verktøy som hjelper helsepersonell til å skape en samtale mellom lege og pasient, og til å gjøre pasienten bevisst på ulike alternativer til behandling. 

Et viktig moment er at pasienten må informeres bedre om hvilke alternativer man har. Først da blir det lettere for pasienten å være med på avgjørelser om sin egen behandling. 

Pasienten får blant annet orientering om eventuelle bivirkninger ved de ulike medisinene, hvordan og hvor ofte de må tas og hva kostnadene for de ulike medisinene er. Utfra disse svarene og fra pasientenes preferanser blir de veiledet til å bruke den medisinen som vil passe best. 

Man setter seg ned sammen med pasienten og ser på svarene i tillegg til medisinske prøvesvar.

Et viktig spørsmål til pasienten blir: – hva er det beste valget for deg og din familie?

Presenterte fra sin masteroppgave 

Masterstudent ved senter for kunnskapsbasert praksis, Jorun Sivertsen, fikk godkjent sitt prosjekt til de muntlige presentasjonene på konferansen. 

Sivertsen jobber ved en liten sykehusavdeling som behandler slagpasienter. 

Hun viste hvor stort gap det faktisk er mellom retningslinjer for screening av slagpasienter og den reelle praksis ved sykehuset.  

Sivertsen har kartlagt svelgevansker hos slagpasienter, og sett spesielt på praksisen for screening av slagpasienter for å avdekke slike svelgevansker. 

I 94 prosent av tilfellene som ble undersøkt i denne studien, var ikke pasientene blitt screenet som anbefalt. Sivertsen har blant annet sett på hva som hindrer helsepersonalet i å utføre denne screeningen etter retningslinjene. Hun fant mangel på ansattes kunnskap i tillegg til at selve verktøyet ikke fungerte bra, og det var mangel på kunnskap i organisasjonen. 

Masterstudent ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Jorun Siversten, presenterte sitt prosjekt under konferansen.

Sivertsen ledet workshoper for helsepersonalet ved sykehuset med mål om å endre holdninger og å øke kunnskapen til de ansatte.  

Dette førte til en betydelig forbedring av resultatene; 55 prosent flere pasienter fikk screening som en følge av implementeringen av kunnskap og av en holdningsendring i organisasjonen. 

Hun konkluderte blant annet med at det krever en innsats både fra ledelsen og andre ansatte ved sykehusene for å forbedre resultatene.