Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Forskning

Forskingen vår er delt inn i fem hovedområder. Under finner du mer informasjon om forskningsprosjektene.

Sammenlignende omsorgstjenesteforskning

På dette forskningsområdet ser vi nærmere på rammebetingelsene og organiseringen av omsorgstjenestene. Materielle, økonomiske, organisatoriske og kulturelle forhold studeres og sammenlignes på tvers av institusjoner og nivåer.

Implementeringsforskning i omsorgstjenestene

Implementeringsforskning dreier seg om forskning på iverksetting av lovende kunnskap og forskningsresultater. Gjennom denne forskningen forsøker vi å bygge bro mellom ny kunnskap, nye modeller og praktisk handling.

Teknologi i helse og omsorg

Den voksende, aldrende befolkning og vektleggingen av selvstendighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skaper behov for sammensatte helsetjenester. Hvordan kan vi bruke teknologi til å hjelpe disse menneskene i deres eget hjem?

Individer og individuelle forløp i omsorgstjenestene

På dette forskningsområdet retter vi søkelyset på personene i omsorgstjenestene, det vil si personer i hjem eller institusjon som trenger profesjonell oppfølging. Hovedfokuset er på pasientforløp og samhandlingen mellom pasienter og ansatte.

Omsorgsfilosofi

Hvordan trer omsorg fram og hvordan erfares den? Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag? Dette er noen av spørsmålene som stilles i et felt hvor det arbeides i skjæringspunktet mellom empiri, filosofi og teoriutvikling.