Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bruk av høgskolens arealer utenom ordinær undervisning

Av hensyn til brann- og bygningssikkerhet og renholdsrutiner skal Arealforvaltningen alltid være informert om alle faglig-sosiale arrangementer og festarrangementer som foregår i bygget før, under og etter undervisningstid.

Det skal sendes søknad/melding om all slik bruk til Arealforvaltning til Arealforvaltning@hib.no.

1. Formål

Disse reglene skal fungere som felles retningslinjer for bruk av Høgskolen sine lokaler til faglige/sosiale samlinger og til fellesarrangementer utover bruk til ordinær undervisning.
Reglene har til hensikt å danne grunnlag for en enhetlig utlånspraksis og bruk. Reglene omfatter alle typer undervisningsrom, møterom, felles- og vrimlearealer og kantine

2. Brukergrupper

Rommene kan brukes av studenter og ansatte til arrangement med faglig- og sosial relevans til skolens virksomheter/miljø. Det leies ikke ut lokaler til privat bruk. For eksterne leietakere gjelder egne regler.

3. Brukstider og melding om bruk

Lokaler kan brukes til kl. 01.30 fredag og lørdag. Øvrige dager kan lokalene brukes frem til kl. 22.00. Alle tilstelninger i skolens arealer må det søkes om og meldes fra om til arealforvaltningen.

4. Betaling

For interne brukere skal det ikke betales leie av lokaler. Unntakene er når det er behov for ekstra renhold og vakthold. Ekstra utgifter må betales av arrangørene. For eksterne brukere gjelder HiB sine oppdaterte leietakster.

5. Rydding og renhold

Arrangørene er ansvarlig for at lokalene ryddes og forlates i samme gode stand som før arrangementet. Vi viser her til gjeldende husregler for HiB sine lokaler. Arrangøren plikter å sette seg inn i gjeldende husregler.

6. Ansvarlig for arrangement

Det skal oppnevnes en ansvarshavende for arrangementet. Denne plikter å sette seg inn i gjeldende branninstruks og regler for bruk av rom ved HiB og påse at instruks og regler følges under arrangementet. For arrangement etter undervisningstid og i helger skal skjema for Sikkerhetsinstruks for tilstelninger etter undervisningstid og helgedager fylles ut, signeres og sendes til Arealforvaltningen på mailadresse: Arealforvaltning@hib.no.

7. Vakthold og brannsikkerhet

Ved alle arrangementer skal arrangør kontrollere at uvedkommende ikke får tilgang til bygget eller lokalet. Det er kun lokalet som er stilt til disposisjon som skal benyttes av de tilstedeværende. Arrangør skal se til at antall deltagere begrenses til det lokalet er beregnet for.

Det kan bestilles ekstra vakthold. Dette skal avtales på forhånd med arealforvaltningen. Arrangør må betale for ekstra vakthold.

Arrangør plikter å sette seg inn i gjeldende branninstruks og gjøre seg kjent med byggets rømningsveier, brannvarsling- og slokkeutstyr. Kostnader ved ev. brannutrykning må dekkes av arrangøren.

8. Skjenking og røykeforbud

Arrangør er pliktig til å ha skjenkebevilling dersom det foregår salg av alkoholholdige drikker. Servering av alkohol er ikke tillatt i de soner av byggene SiB er blitt tildelt skjenkebevilling. Dette gjelder kantineområdet på begge campuser og på Kronstad tilstøtende vrimleområder. Arrangement hvor det er planlagt alkoholservering anbefaler vi arrangør å bruke SiB eller eventuelt kontakte studenthuset Kronbar. Utover dette er det ikke tillatt å nyte alkohol i høgskolens undervisningsarealer. All skjenking av alkohol skal meldes til og avklares med Arealforvaltning. Dette gjelder også søknader om ambulerende skjenkebevillinger.

Det er røykeforbud i HiB sine lokaler. Røyking kun tillatt i fastsatte røykesoner.

9. Ansvar for skade

Arrangør er ansvarlig for skade på lokaler, utstyr, innretninger og inventar som er påført under eller som en følge av arrangementet. Eventuelle skader skal meldes til arealforvaltningen og utbedres for arrangørens regning.

10. Brudd på disse regler

Ved skade på lokale og brudd på sikkerhetsmessige forhold og lignende risikerer arrangør å bli utestengt fra fremtidig bruk av lokaler til faglig-sosiale arrangementer.