Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for HiB sitt styre og ledelse. LMU skal i samarbeid med ledelsen bidra til at høgskolen utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.

Høgskolens læringsmiljøutvalg er sammensatt av fire studentrepresentanter og fire representanter fra arbeidstakersiden. Studentene blir valgt inn for 1 år av Studentparlamentet. Representanter for ansatte i LMU oppnevnes av rektor for 2 år. I tillegg har utvalget faste observatører fra SiB (Studentsamskipnaden), hovedverneombud og Studenttorget.

Utvalget ledes annet hvert år av studentrepresentant og prorektor for utdanning. LMU har minst fire møter i året.

Mandat

  • LMU er oppnevnt for å bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i § 4-3 i Lov om universiteter og høyskoler blir gjennomført. Høgskolen har ansvar for de elementer av læringsmiljøet som med rimelighet kan anses å være innenfor institusjonens kontrollsfære.
  • LMU skal holdes orientert om og ta initiativ i saker som angår studentenes sikkerhet, samt de samlede fysiske, psykiske, sosiale og velferdsmessige forhold, slik at den enkeltes studiesituasjon blir tilrettelagt på best mulig måte. Se handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne.
  • LMU skal i henhold til lovens § 4-3, holdes orientert om klager fra studenter som angår læringsmiljøet. LMU kan gi uttalelser. Utvalget skal likeledes gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.
  • LMU skal utarbeide et rapporteringssystem som sikrer jevnlig rapportering fra lokale læringsmiljø v/ studiekvalitetsutvalgene. LMU skal årlig rapportere om arbeidet sitt direkte til høgskolens styre. I rapporten skal det inngå en handlingsplan som viser prioritering av kommende tiltak for bedring av læringsmiljøet. Rapporteringen skal danne grunnlag for en systematisering av LMU sitt arbeid som kan inngå i HiB sitt kvalitetssikringssystem.
  • Arbeidet i LMU inngår som en del av rapport til høgskolestyret.
  • LMU tildeler Læringsmiljøprisen ved HiB.

Medlemmer H2016 og V2017

Institusjonsrepresentanter

Bjørg Kristin Selvik (prorektor for utdanning) (vara: Ole-Gunnar Søgnen)
Ove Jan Kvammen (prodekan for utdanning AIØ)
Mildrid Haugland (prodekan for utdanning AHS)
Nina Grieg Viig (prodekan for utdanning AL)

Studentrepresentanter

Vibecke Arnes Utgård (Studentparlamentet) – Leder 
Thomas Reite – AIØ (vara: Jonas Oliver Hui Dahl) 
June Elise Gulli – AHS (vara: Rikke Bratt Børsting) 
Martin Furland – AL (vara: Mia Sofie Swang)

Observatører

Einar Georg Johannessen (hovedverneombud)
Hege Råkil (SiB Rådgiving)
Ingvild Drejer (leder Studenttorget HiB)

Sekretariat

Rådgiver Nina Mønstre, Seksjon for utdanning