Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Fusjonssamtaler november 2015
Utredninger og sonderinger avløses nå av fusjonsforhandlinger for HiB, HSH og HiSF . Bildet er fra utredningsarbeidet høsten 2015. Foto: Hedvig Myklebust.

HiB går inn i fusjonsforhandlinger

Nå begynner fusjonsforhandlingene med Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen Sogn og Fjordane.

Høgskolestyret vedtok i går rammer for den videre prosessen. Det er nedsatt en forhandlingsdelegasjon fra Høgskolen i Bergen (HiB), bestående av rektor og direktør. Disse vil ha møter med forhandlingsdelegasjonene fra HSH og HiSF, og sammen danne et forhandlingsutvalg.

Forhandlingsutvalget får et arbeidsutvalg, som arbeider videre med og forbereder saker til møtene. Arbeidsutvalget består av hver institusjon sin prosjektleder for fusjonsprosjektet. For HiB er dette høgskoledirektøren

Høgskolens forhandlingsdelegasjon får også en intern referansegruppe. Referansegruppen skal komme med råd og innspill i prosessen, og blir et viktig bindeledd mellom delegasjonen og organisasjonen. Referansegruppen får 11 medlemmer med følgende sammensetning: 

  • Fire medlemmer fra de hovedtillitsvalgte
  • Tre medlemmer fra faglig personale. En skal være grunnenhetsleder, og alle tre avdelinger skal være representert
  • To studentrepresentanter
  • Ett medlem fra høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
  • Ett medlem fra SiB (møter ved behov)

Skal diskutere overordnede prinsipp

Denne fasen vil vare fram til fusjon eventuelt vedtas i kongelig resolusjon i midten av juni. Det viktigste arbeidet i denne prosessen blir å jobbe fram en felles plattform som kan danne grunnlag for et fusjonsvedtak.

Fusjonsplattformen vil være et overordnet dokument som slår fast sentrale prinsipp for fusjonen, og gir en retning for det videre arbeidet. Dette er i tråd med råd fra departementet og erfaringer fra andre fusjonerte høgskoler.

I føringene som styret allerede har gitt for de videre fusjonsforhandlingene, ligger blant annet at universitetsambisjonen til HiB står fast. Et annet punkt er den faglige organiseringen, der en anbefaler faglig gjennomgående ledelse i en Vestlandshøgskole som er en levende flercampus-institusjon.

En storsatsing på digitalisering er også nevnt som en felles satsing, både som en løsning på flercampus-utfordringen, men også som en satsing på å være i front på god bruk av digitale hjelpemiddel.

Blir det vedtak om fusjon, blir det etablert et interimstyre for den nye organisasjonen. Det er dette styret som vil lede oppbyggingen av den nye institusjonen mens nåværende HiB-styre vil ha ansvaret for HiB fram til iverksetting av ny institusjon 1. januar 2017.

To prosjekter allerede i gang

Det er blinket ut to prosjekter som er viktig å få i gang allerede nå: Forprosjekt «administrative tjenester og funksjoner» (sikker drift), og forprosjekt «profil og satsingsområder».

Sikker drift skal ha som hovedoppgave å sikre driftskritiske funksjoner gjennom 2016, og foreslå nødvendige samordningstiltak av IT-system, administrative system, regelverk og forskrifter. Prosjektet er ledet av arbeidsutvalget.

Forprosjektet om profil og satsingsområder hadde sitt første møte i forbindelse med UH-nett Vest-samlingen 4. mars. Dekanene ved de tre institusjonene utgjør medlemmene i dette forprosjektet, som blant annet skal komme med forslag til faglig profil, områder der den nye institusjonen kan gjøre seg nasjonalt gjeldende, og foreslå tverrfaglige satsingsområder.

Les mer