Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

HiB for flyktninger

Høgskolen i Bergen kan på flere måter bidra til både å ruste det norske samfunnet for økende migrasjon og kvalifisere nyankomne flyktninger for utdanning og arbeid i Norge. Vi vil også invitere til debatter og foredrag om flyktninger og migrasjon.

Vi samarbeider blant annet med UiB og NHH for en koordinert innsats i vår region, både når det gjelder utdanningstilbud og følgeforskning på ulike tiltak. Vi har også hatt møter med Bergen kommune for å diskutere deres behov på mottakssiden, med NAV og med helseinstitusjoner.

Kvalifisering av mottaksapparatet

Høgskolen i Bergen tilbyr flere kurs og utdanninger som vil være relevante for kvalifisering av mottaksapparatet, både for helsepersonell og utdanningspersonell. Studiene kan bidra til å bygge kompetanse og dyktiggjøre profesjonene slik at de på best mulig måte er rustet til å imøtekomme behov innvandrere og flyktninger har i møte med et nytt land, et nytt språk og en ny kultur.

Ta gjerne kontakt med oss for tilpassing av skreddersydde tilbud som kvalifiserer til arbeid med barn og voksne med innvandrer- og flyktningebakgrunn. Mer om kurs og studier på oppdrag.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er et etter- og videreutdanningsprogram for lærere i regi av Utdanningsdirektoratet, som kan fange opp barnehagers og skolers behov for spesialiserte og tilpassede kurs. HiB tilbyr 17 ulike studietilbud i dette programmet kommende studieår.

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold skal gjennom en femårsperiode (2013–2017) gi barnehager og skoler tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som minoritetsspråkelige barn, unge og voksne møter i opplæringen. Høgskolen mottar henvendelser fra skoler og barnehager om aktuelle tilbud, og vil kunne utvikle flere nye tilbud for pedagogisk personale rettet mot målgruppen. 

Tilbud innen helse- og sosialfag

Høgskolen kan bidra til kompetanseoppbygging for sosial- og helsepersonell som møter flyktninger og innvandrere i førstelinjetjenesten og primærhelsetjenesten. I møte med helseinstitusjoner ser vi blant annet på behovet for kompetanseheving innenfor temaområder som traumatisk stress, flyktningehelse og selvmordsforebygging.

Kvalifisering av flyktninger

Når vi vet mer om behovene til flyktningene som kommer, vil vi kunne se på mulighetene for å tilpasse og tilrettelegge utdanning spesielt for denne gruppen. Norskopplæring som gir grunnlag for videre studier kan bli aktuelt. Innenfor ingeniør- og økonomifag arbeides det nå med et kompetanse- og omstillingsprosjekt som blant annet vil se på behovene til innvandrere og flyktninger.

Vi ser på mulighetene for å tilby karriereveiledning og studieveiledning, og for å yte bistand ved søknad til NOKUT om godkjenning av utdanning.

Vi kartlegger også mulighetene for å tilby flyktninger praksisplasser ved Høgskolen i Bergen. Disse praksisplassene kan gi både språktrening og arbeidspraksis for utvalgte grupper.

Som en del av programmet Kompetanse for mangfold har fagmiljøer ved høgskolen etablert arbeidsgrupper som arbeider direkte opp mot mottak og gir tilbud med sikte på å aktivisere beboerne og bidra til allmenn formidling om norske forhold. Aktivitetsarbeidet omfatter blant annet kunst og kultur, kvinnegrupper og språk-kafeer, og kan også involvere studenter. Dette er ikke kompetansegivende aktiviteter, men sosiale og velferdsmessige tiltak i samarbeid med ulike lag og organisasjoner.