• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Tiri Bergesen Schei        

Tiri Bergesen Schei

Stilling: Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Utdanning/ tittel: dr.art.
Kontor: D-310
Adresse: Landåssvingen 15,
5096 Bergen
Telefon:

55 58 58 16

Epost: Tiri.Bergesen.Schei@hib.no
Cristin Produksjon

Tiri Bergesen Schei har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, humanistisk fakultet. Tittel på avhandlingen: Vokal identitet. En diskursteoretisk analyse av profesjonelle sangeres identitetsdannelse (2007). Schei har cand. philol-grad fra Høgskolen i Bergen, med hovedfag i musikkpedagogikk, samt faglærereksamen og vokalpedagogisk eksamen fra Bergen Musikkonservatorium (1982) og pedagogikk fra NLA (1978).

Schei har siden 2002 arbeidet ved musikkseksjonen, Griegakademiet, HiB avdeling for lærerutdanning, hvor hun underviser i musikkpedagogikk, hovedsakelig på masternivå. I stipendiatperioden 2002-6 fikk hun Fulbrightstipend og var ett år doktorgradsstudent ved Harvard University, Department of Music, GSAS.

Schei er en av initiativtakerne til opprettelsen av Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies(GRS) hvor HiB er en av eierinstitusjonene. Hun er medlem av «Scientific Advisory Board» i GRS.

Hun forsker på danningsprosesser og identitetsutvikling, for tiden konkretisert i barnehageforskning. Hun har vært leder av Foreningen Musikk fra livets begynnelse. Hun har bred erfaring som både utøvende sanger, kordirigent og lærer i ulike skoleslag, blant annet 13 år ved musikklinjer på videregående skoler i Harstad, Tromsø og Bergen.

Tiri Bergesen Schei er dirigent for Jentekoret ved Høgskolen i Bergen.

Forskningsinteresser

 

  • Musikkpedagogisk teori og praksis
  • Utøver- og lærerprofesjonalitet
  • Forskningsmetodologi
  • Danningsprosesser

 


Pågående prosjekter

 

  •  Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena – samarbeid om kompetanseutvikling. Oppdragsforskning fra Hordaland fylkeskommune, utdanningsavdelingen. Pilotprosjekt 2012.

 

Tidligere prosjekter

 

  • Arbeid med å opprette en regional, internasjonal og tverrfaglig forskerskole: Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies. Arbeidsgruppe: Magne Espeland, HSH, Brynjulf Stige, UiB og Tiri B. Schei, HiB. Forskerskolen er et direkte resultat av et intensivt nettverkssamarbeid i region UH nett Vest: http://uhnettvest.no/index.php?action=static&id=4
  • Samarbeid med tidligere masterstudenter i musikkpedagogikk og kolleger om forskningstekster fra det musikkpedagogiske fagfeltet.

Utvalgte publikasjoner

Doktoravhandling

Schei, Tiri Bergesen (2007): Vokal identitet. En diskursteoretisk analyse av profesjonelle sangeres identitetsdannelse. Avhandling for graden doctor artium (dr.art.), Bergen, Universitetet i Bergen.

Hovedoppgave

Schei, Tiri Bergesen (1998): Stemmeskam. Hemmede stemmeuttrykks fenomenologi, arkeologi og potensielle rekonstruksjon gjennom sangpedagogikk. Hovedoppgave i musikkpedagogikk, Bergen, Høgskolen i Bergen.

Artikler

Schei, T. B., M. Espeland, & B. Stige. (2013): Research and research education in music – disciplinary or interdisciplinary approach? I: Holgersen, S.-E., Nielsen, S. G. & Väkevä, L. (red.) Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 14 2012, 27-45.

Vårbakken, A., A. B. Pedersen, A. Bull & T. B. Schei (2013) «Å sette ord på det opplagte - voksenrollen under lupen». I: Artikkelsamling. Barnehagen som læringsmiljø- og danningsarena. Prosjektrapport fra Troms og Hordaland. Utdanningsdirektoratet 2013. Utdanningsdirektoratet 2013, s. 142-149. Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Barnehagen%20som%20l%c3%a6rings-danningsarena/Artikkelsamling_Troms%20og%20Hordaland_web.pdf?epslanguage=no

Schei, T. B. & A. Duus, (2013): «I følge mitt kart...» - Lekende kunstmøter med flerspråklige barn». I: Barnehagefolk, s. 46-53. ISSN 1500-6905

Schei, Tiri Bergesen & Ødegaard, Elin Eriksen (2013). "Se hva som skjer..." Veier til refleksiv praksis i barnehagen. ISBN 978-82-486-2009-9.s 122 - 135.

Schei, Tiri Bergesen (2013). Everyday Life Discourses in Kindergarten. Cultural-Historical Psychology 2013; Volum 8 (2). ISSN 1816-5435.p. p.31-37.

Schei, T. B. (2012) Identitering – et forskningsteoretisk bidrag til kunnskap om danningsprosesser. I: E.E. Ødegaard (red.) Barnehagen som danningsarena. Bergen: Fagbokforlaget.

Schei, T. B. (2011) Kan stemmeskam overvinnes? Om helsefremmende aspekter ved profesjonelle sangeres identitetsarbeid. I: Bonde, L.O. & Stensæth, K.A., (red.) (2011) Antologi nr. 4 "Musikk, helse, identitet". Oslo: NMH-publikasjoner 2011:2, Skriftserie fra Senter for musikk og helse

Schei, T. B. (2010) Diskursanalyser – strategi og gjennomføring.I: Christophersen, C., E. Olsen & Schei, T. B. (red.) Flyt og form. Forskningstekster fra det musikkpedagogiske forskningsfeltet. Bergen: Høgskolen i Bergen, Skriftserien nr. 5 – 2010 – Forskningsrapport - artikkelsamling.

Schei, T. B. (2010) Barnehagen som musikalsk danningsarena. I: Fagtidsskrift for Foreningen Musikk fra livets begynnelse.

Schei, T. B. (2010) Små barns selviscenesettelser. I: Barnehagen. Tidsskrift for barnehagefolk. 4/2010: 14-17. Oslo, SEBU kompetansesenter.

Schei T. B. (2009) Identitation – Researching Identity Processes from a Discourse-Theoretical Perspective. In: Nielsen, Frede V., Nielsen, Siw G. & Sven-Erik Holgersen (eds.) Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 11 (pp. 221-236). Oslo: NMH-publikasjoner 2009:8. ISBN 978-82-7853-063-4.

Schei, T. B. & T. Krüger (2008) Et Foucault-inspirert blikk på vokalfagets didaktikk. I: F. V. Nielsen, S.-E. Holgersen & S. G. Nielsen (Eds.), Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 10 2008 (pp. 97-112). Oslo: NMH-publikasjoner 2008:6. ISBN 978-82-7853-055-9

.

Bøker

Christophersen, C., E. Olsen & Schei, T. B. (2010) (eds.) Flyt og form. Forskningstekster fra det musikkpedagogiske forskningsfeltet. Bergen: Høgskolen i Bergen, Skriftserien nr. 4/2010

Stehouwer, Gulle & Tiri Bergesen Schei (2002): ”Den aller første sang. Musikklek for barn 0-1 år og foreldre”. Oslo, Norsk Musikkforlag.

Film
Schei, Tiri Bergesen; Bonete, Xavier (2011). Musisering med de minste i barnehagen. Filmproduksjon i tre deler. Spor 1: Musikkstund (11:06) Spor 2: Musikkstund - med forskerkommentarer (11.06). Spor 3: Forberedelse og refleksjon (06:59). Engelsk oversettelse som tekstlinje. HiB, Mediesenteret, Bergen.

Se alle forskningsresultater i Cristin.

 

 

Sist endret: 17.03.2014