Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Politiattest

I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper som del av praksisstudier eller klinisk undervisning, kreves det at studenter legger frem politiattest.

Studenter som ikke leverer politiattest kan ikke delta i praksis ved studieprogrammet, og risikerer dermed forsinkelse i studieløpet og eventuelt tap av studierett.

Krav om politiattest er hjemlet i kapittel 6 i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler.

Se også våre retningslinjer for behandling av politiattestsaker ved Høgskolen i Bergen.

Hvem må levere politiattest

Hvis du har fått plass på et studie som krever politiattest så vil du få beskjed om det i opptaksmeldingen. Se liste nederst på siden. 

Politiattesten du leverer inn må ha utdanning som formål og kan ikke være eldre enn tre måneder.

Politiattest må leveres ved studiestart

Hvis du ikke har merknader på politiattesten din så må den leveres senest ved studiestart.

Hvis du har fått tilbud om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart (eller etter studiestart) så er fristen for å levere politiattest senest tre uker etter at du fikk tilbud om plass.

Politiattesten kan sendes til Opptakskontoret (Høgskolen i Bergen, Opptakskontoret, Pb. 7030, 5020 Bergen) eller leveres i Servicesenteret på Campus Kronstad. 

Slik søker du om politiattest

Du kan søke elektronisk om politiattest fra politiet.

 • Velg "Universiteter og høgskoler" som kategori.
 • Velg "Opptak til universiteter og høyskoler" som formål.
 • Legg ved kopi av opptaksmeldingen som bekreftelse på formål.

Saksbehandlingstiden varierer og det kan ta inntil 6-7 uker å få en politiattest. Noen studieprogram har praksis tidlig i første semester. Du bør derfor bestille politiattesten i god tid.

Hva sjekker politiet? 

Politiet sjekker dine oppføringer i politiregisteret. Det vil si at de sjekke om du har merknader som er relevante i forhold til det studiet du skal gå på. Det er kun relevante merknader som vil fremkomme på politiattesten. Politiattesten du må levere er omtalt i § 39 (1) i Politiregisterloven og viser til eventuelle merknader om:

 • Siktelse, tiltale, vedtatt forelegg eller dom for overtredelse av straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201a, 203, 204a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267. 
 • Overtredelse av straffeloven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201a, 204a og 233 skal anmerkes i samsvar med § 41 nr. 1, dvs. at en anmerkning om brudd på disse bestemmelsene ikke vil bli slettet. 
 • Overtredelse av straffeloven §§ 162, 203, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231 og 268 jf. 267 skal anmerkes i samsvar med § 40, dvs. ordinær politiattest.

Du kan selv slå opp den enkelte paragraf på Lovdata.

Har du merknader på politiattesten?

Hvis du har merknader på politiattesten din så må du sende attesten din inn til Høgskolen i Bergen senest tre uker etter at du har mottatt tilbud om studieplass. Klagenemda ved Høgskolen i Bergen vil behandle saken din og ta stilling til om kan få mulighet til å gjennomføre studiet på tross av merknadene. 

Oversikt over studier med krav om politiattest 

Bachelor og yrkesutdanning

 • Barnehagelærerutdanning, heltid og deltid
 • Ergoterapiutdanning
 • Faglærer i drama og anvendt teater
 • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
 • Folkehelsearbeid med vekt på fysisk aktivitet og kosthold*
 • Fysioterapiutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn
 • Radiografutdanning
 • Sosialt arbeid
 • Sykepleierutdanning
 • Tegnspråk og tolking
 • Vernepleierutdanning

*Det kreves ikke politiattest ved studiestart 2016 for folkehelsearbeid med vekt på fysisk aktivitet og kosthold, men enkelte praksissteder i 2. studieår kan ha krav om politiattest. Fra studieåret 2017/2018 vil det være krav om politiattest for dette studiet. 

Master

 • Klinisk fysioterapi
 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • Klinisk sykepleie med fordypning i anestesi, barnesykepleie, diabetes, helsesøster, intensiv, kardiologi eller operasjon
 • Musikkpedagogikk
 • Samfunnsfagsdidaktikk
 • Undervisningsvitenskap

Års- og toårsstudium

 • Jordmor
 • Praktisk pedagogisk utdanning 8-13
 • Psykisk helsearbeid
 • Rusproblematikk og psykisk helse
 • Tospråklige lærere
 • Arbeid i barnehage (Småbarnspedagogikk)