Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Barnehagelærerutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagelærer

Barnehagelærerstudiet gir deg kompetanse og erfaring til å arbeide med barn og medarbeidere i en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling. Utdanningen gir deg kompetanse på barns lek, sosial, motorisk og kognitiv utvikling. Den gir deg også forutsetninger for godt samarbeid med kolleger, fagpersoner og barnas foresatte.

Hvor får du jobb?

Utdanningen kvalifiserer til pedagogisk arbeid med barn i barnehagen. De fleste barnehagelærere arbeider i barnehager. Andre aktuelle arbeidsplasser kan være døgninstitusjoner for barn, skolefritidsordning eller kommunal administrasjon.

Utdanningen

Barnehagelærerutdanningen er bygd opp omkring flerfaglige kunnskapsområder. De to første studieårene inneholder 20 sp i fem ulike slike områder. I ditt andre år får du dessuten 20 sp ekstra i kunnskapsområdet som gir navn til utdanningen du har valgt. Tredje studieår vil du kunne velge mellom flere fordypningsemner, blant disse er ytterligere fordypning i profilens særlig vektlagte kunnskapsområde.

Tredje år inneholder kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 sp, fordypningsemne 30 sp og bacheloroppgave 15 sp.

Kunst, kultur og kreativitet er grunnleggende for lek, omsorg, læring og danning. Det gir innsikt i hvordan barnehagen kan inspirere barn i deres lek og åpne for læring og skapende virksomhet, nyskaping og den undrende og filosofiske samtalen. Utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt i dette kunnskapsområdet. Studentene skal kvalifiseres til å arbeide med og kunne formidle kunst- og kulturuttrykk for og med barn.

Fullført utdanning kvalifiserer for opptak til mastergrad i undervisningsvitenskap. Høgskolen planlegger oppstart av en egen mastergrad bygd på barnehagelærerutdanning fra høsten 2016.

Praksis

Det inngår 100 dagar praksis i studiet, fordelt slik:

Praksisstudiet skal vere rettleidd, variert og vurdert og inngå som integrert del i alle kunnskapsområde og fordjuping.

Praksis er obligatorisk i sin heilskap, det vil seie at alle praksisdagane må vere gjennomførte. All praksis er knytt saman med fagstudia. For praksis knytt til kunnskapsområda er det nedfelt bestemte læringsmål i eit praksisemne kvart av dei tre studieåra. Læringsmål for praksisperioden knytt til fordjupingseininga er formelt integrert i læringsmåla for den enkelte fordjupinga.
Det skal vere progresjon i praksisstudiet og tematisk er det lagt til rette for ein progresjon i praksis slik:

  • Den pedagogiske relasjon ¿ observasjon, samspill og barns lek og læring
  • Den pedagogiske institusjon ¿ ledelse og veiledning
  • Den pedagogiske profesjon ¿ ledelse av endrings- og utviklingsarbeid

Utveksling

Du kan ta fordypningen i tredje studieår ved institusjoner vi har samarbeidsavtaler med i utlandet. Det er også mulig å ta første del av andre års praksis ved institusjoner i utlandet.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
telefon: 55 58 75 04
e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

programansvarlig Margareth Eilifsen
telefon: 55 58 57 20
e-post: Margareth.Eilifsen@hib.no

Finn flere studietilbud