Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Radiografi

Bachelor i radiografi

Studiet utdanner deg til radiograf. Radiografer arbeider med undersøkelser innen røntgen, magnetisk resonans, nukleærmedisin og ultralyd. Radiografer med videreutdanning utfører blant annet stråleterapibehandling.

Radiografer arbeider med å framskaffe digitale bilder av menneskekroppens indre for å oppdage, behandle eller lindre sykdom og lidelser.

 Ved bruk av avansert høyteknologisk utstyr kan radiografen produsere nødvendig digitalt bildemateriale av menneskekroppens indre. Bildene skal gi legene en god forutsetning for å stille korrekt diagnose og for å gi pasientene riktig behandling.

Radiografer arbeider selvstendig og sammen med leger og annet helsepersonell. En viktig del av arbeidet er å gi informasjon om prosedyrer og utøve pleie og omsorg for pasientene.

Radiografstudiet består av tre hovedemner: 1) naturvitenskapelige emner, 2) samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner og 3) radiografisk bildeframstilling og behandling. Klinisk praksis utgjør en tredjedel av studiet og er oppdelt i flere perioder i løpet av studiet.

Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Se informasjon om medisinsk testing

Hvor får du jobb?

Som offentlig autorisert radiograf kan du arbeide med billeddiagnostikk (generell røntgen, CT, MRI, PET/ nukleærmedisin og ultralyd), og på stråleterapeutiske avdelinger på sykehus eller i private institutter. Du kan også arbeide innen undervisning, industriell radiografi eller i firmaer som produserer radiologisk utstyr og kontrastmidler.

I tverrprofesjonelt samarbeid med annet spesialutdannet helsepersonell vil du bidra til å gjøre en forskjell for det enkelte menneske.

Hva er du kvalifisert for?

Bachelorgraden i radiografi gir deg grunnlag for å søke autorisasjon som radiograf og til å søke opptak til masterutdanning.

Utdanningen

Studiet er 3-årig og består av hovedemnene radiograffaglig bildeframstilling og behandling, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner og naturvitenskapelige emner.

Eksempler på teoretiske fag er strålefysikk, strålebruk / strålevern, anatomi, fysiologi, patologi, pasientomsorg, apparaturlære, undersøkelsesteknikker og forskningsmetode.

Siden strålefysikk og strålevern er en sentral del av de naturvitenskapelige emnene er det en fordel å ha fordypning i, eller interesse for, matematikk og fysikk.

Studentene skal tilegne seg ferdigheter knyttet til utøvelse av eksempelvis strålebruk / strålevern, billedtaking samt pasientbehandling og pasientomsorg for å kunne ta hånd om pasienter i ulike situasjoner og faser i livet. Utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid er også en viktig del av utdanningen. Utdanningen legger stor vekt på kunnskapsbasert praksis som er gjennomgående i hele studieløpet.

Hvordan lærer du?

Studieløpet veksler mellom teori og praksis. Du lærer gjennom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, problemløsing relatert til relevante situasjoner i praksisfeltet og selvstudier. Utdanningen har en ny og velutstyrt øvingsavdeling for bruk til ferdighetstrening i grupper.

Formidling av kunnskap gjennom oppgaveskriving og muntlige fremlegg er vektlagt, både gruppevis og individuelt. Studentene gis undervisning i å søke den best tilgjengelige kunnskap og til å bruke denne i både teoretisk og praktisk arbeid.

Praksis

Praksisperiodene er plassert i alle tre studieårene og er sammensatt av klinisk praksis ved somatisk avdeling (sengeavdeling) og klinisk praksis ved radiologiske- og stråleterapiavdelinger. Du kan bli tildelt praksisplass utenfor Bergen.

Utveksling

I siste semester av studiet får du muligheten til en tre måneders utvekslingsperiode i ulike europeiske land eller i Tanzania. Radiografutdanningen er medlem av nettverket Erasmus Radiography Group (ERG) og studenter får tilbud om utveksling til en av partnerinstitusjonene i nettverket. Utdanningen har gjensidig avtale med utdanningsinstitusjon i Tanzania og arbeider med tilsvarende avtaler i andre deler av verden.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
telefon: 55 58 75 04
e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om faget:

Utdanningsleder Eli Bjøvad Eikefjord
telefon: 55 58 55 88
e-post: Eli.Bjovad.Eikefjord@hib.no

Finn flere studietilbud