Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Sykepleie (desentralisert)

Bachelor i sykepleie

Hvor får du jobb?

Som sjukepleiar kan du arbeide i alle delar av helsetenesta: sjukehus, sjukeheim, heimesjukepleie, førebyggjande helsearbeid, i bedriftshelseteneste, offshore, i ambulanseteneste og i internasjonale hjelpeorganisasjonar.

Utdanningen

Utdanninga fører til graden Bachelor i sjukepleie og autorisasjon som sjukepleiar. Undervisninga vert organisert slik at studenten kan praktisere og gjennomføre store delar av studiet på heimstaden medan studenten arbeider i den lokale helsetenesta.

Den desentraliserte sjukepleiarutdanninga går over fire år (ordinært fulltidsstudium tar tre år). Det er den same rammeplanen, og det blir nytta ein tilpassa fagplan. Dette inneber at teori, eksamen, praksisstudium og testar er tilsvarande den ordinære fulltids sjukepleiarutdanninga.

Studentane sin faste rettleiar ved Høgskolen i Bergen medverkar til tryggleik i rettleiinga for den einskilde student. Pedagogisk blir det forventa høg grad av studentaktivitet.

Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Mer informasjon om dette finner du her http://www.hib.no/studietilbud/opptak/slik-soker-du/medisinsk-test/

Hvordan lærer du?

Studentane kan arbeide undervegs. Det vert lagt opp til 6-7 vekesamlingar á 2 veker pr år i Bergen. Rettleia studiegruppesamlingar (8-15) og studentstyrte kollokviegruppesamlingar skjer så lokalt som råd er. Teoretisk kunnskap vert tilegna gjennom undervisning, samarbeid i grupper, oppgåveløysing / prosjektarbeid, internett og sjølvstudium.

Praksis

Praksisstudia vil så langt råd er skje lokalt. Praksis i spesialisthelsetenesta krev iblant at studentane må pendle/flytte frå lokalmiljøet for ein periode. Periodane med praksis vil vere på fulltid.

Utveksling

Her gjeld same avtaler som i ordinært program på Institutt for sjukepleie.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 4
    Omfang: 4 år 180 studiepoeng
  • Deltid 75 %
  • Søknadsfrist:  Neste opptak høst 2017
  • Søknad skal sendes til kommune/helseføretak innan 1. mars
    Prioriteringsliste frå kommune/helseføretak til høgskolen innan 15. mars

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Søkar må vere tilsett i kommune/helseforetak

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
telefon: 55 58 75 04
e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet, kontakt

Kooordinator\høgskolelektor Terje Årsvoll Olsen
Telefon: 55 58 55 14
E-post: tao@hib.no

Finn flere studietilbud