Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Master i klinisk sykepleie

Master i klinisk sykepleie har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Det innebærer at utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan foreta selvstendig, forskningsbasert vurdering og beslutning i komplekse situasjoner.

Sykepleiere er nøkkelpersoner innen helsetjenesten og helsetjenesten har et økt behov for sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, som i tillegg kan initiere- og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er sykepleiere som vil ta mastergrad innen en av de følgende spesialitetene:

 • Helsesøster
 • Anestesisykepleie
 • Barnesykepleie
 • Intensivsykepleie
 • Operasjonssykepleie
 • Kardiologisk sykepleie
 • Diabetessykepleie

Sykepleiere som ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil kunne oppnå kvalifikasjon som helsesøster (i henhold til rammeplanen, etter 60 SP) eller spesialisering som diabetessykepleier eller kardiologisksykepleier etter 60 studiepoeng. Kvalifikasjon som anestesi-/barne-/intensiv-/ operasjonssykepleie oppnås etter 90 studiepoeng (i henhold til rammeplanen).

Hva er du kvalifisert for?

Du blir kvalifisert til å ha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og du vil kunne arbeide som helsesøster eller spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også bedre kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Helsesøster

Helsesøsters arbeid er hovedsakelig innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen, og fagområdet er først og fremst knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier. Helsesøsters oppgaver er i vesentlig grad knyttet til helsestasjon for barn i alderen 0 til 5 år, skolehelsetjeneste i grunnskoler og videregående skoler og helsestasjon for ungdom. Som helsesøster kan du også arbeide innen helsetjenester for innvandrere og flyktninger, miljørettet helsevern og med smittevernarbeid.

Inntil 5 studieplasser er reservert for søkere utenom Bergen som dokumenterer behov for helsesøstre i egen bostedskommune.

Omfang: 1 år fulltid + 1,5 år deltid (67%). Etter fullført 1. år og før oppstart av siste 1,5 studieår er det ett semester ventetid.

Anestesisykepleie

Anestesisykepleieren er alltid til stede - den første som møter pasienten på operasjonsavdelingen, og den siste som forlater pasienten ved overføring til oppvåkningsavdelingen. Anestesisykepleiere arbeider på operasjonsavdelinger ved landets mange sykehus, ved ambulanse og legevakt, ved akuttmottak, preoperative poliklinikker, postoperative avdelinger og på smerteklinikker. Anestesisykepleierne er også ansatt offshore som SAR-sykepleiere, og i Forsvaret - i beredskap og krigsområder, og hos hjelpeorganisasjoner.

Omfang: 1,5 år fulltid + 1 år deltid (50%)

Barnesykepleie

De fleste barn som er innlagt på sykehus i Norge, er yngre enn 4 år (ca 60 %). Barn er ikke små voksne, og det kreves spesialkunnskap for å ivareta denne pasientgruppen. Barnesykepleieren arbeider på barneavdelinger, voksenavdelinger med barneenhet, avdeling for nyfødte, poliklinikker og med undervisning og ledelse.

Omfang: 1,5 år fulltid + 1 år deltid (50%)

Intensivsykepleie

Når en pasient blir akutt og kritisk syk, trenger han intensivsykepleie hele døgnet. Gjennom studiet i intensivsykepleie skal du tilegne deg kunnskap og utvikle kompetanse for å kunne ta ansvar for de akutt og kritisk syke pasientene. Intensivsykepleiere arbeider på intensiv-, overvåkings-, postoperativ-, intermediær- og nyfødtintensivavdelinger, AMK-sentraler og akuttmottak. Økende grad av avansert medisinsk behandling, gjør at intensivsykepleiere også er aktuelle som konsulenter og arbeidstakere innenfor flere områder i helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt.

Omfang: 1,5 år fulltid + 1 år deltid (50%)

Operasjonssykepleie

Operasjonssykepleie krever kunnskaper om den akutt og/eller kritisk syke pasienten sin situasjon og behov samt inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipper og kirurgiske undersøkelser og behandling.Det kreves klinisk fagutøvelse og avansert sykepleie. Operasjonssykepleiere må kunne koordinere driften under inngrepet, assistere kirurger ved kirurgiske inngrep, ivareta svært sårbare pasienter og opprettholde et sterilt og rent miljø. Som operasjonssykepleier kan du arbeide i operasjonsavdelinger, på kirurgiske og gynekologiske behandlingsenheter, på dagkirurgiske enheter og poliklinikker, på akuttmottak og skadestuer og i sterilsentraler og hygieneavdelinger. Andre arenaer er katastrofe- og beredskapsteam, offshore, internasjonalt arbeid, private klinikker og legesentre og legevakt.

Omfang: 1,5 år fulltid + 1 år deltid (50%)

Kardiologisk sykepleie

Sykepleiere med 60 studiepoeng fra Klinisk master i kardiologisk sykepleie er kvalifisert til å arbeide som spesialsykepleier i sykehus på medisinske og kirurgiske avdelinger, ved rehabiliteringsenheter, i primærhelsetjenesten og innenfor andre relevante helsetjenestetilbud. Etter fullført klinisk mastergrad kan kardiologiske sykepleiere i tillegg bidra til forbedring og utvikling av helsetjenestetilbudet til hjertepasienter, samt delta i forskning.

Omfang: 3 år deltid (67 %)

Studieuker:
Høst 2016: uke 36, 37, 47,48
Vår 2017: uke 4, 5,11,12 og 22
Høst 2017: uke 37

8 av ukene er går parallelt med spesialiteten diabetessykepleie.

Diabetessykepleie

Sykepleiere med 60 studiepoeng fra Klinisk master i diabetes sykepleie er kvalifisert til å arbeide som spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten og på allmenlegekontor. Etter fullført klinisk mastergrad kan diabetes sykepleiere i tillegg bidra til forbedring og utvikling av helsetjenestetilbudet til personer med diabetes, samt delta i forskning.

Omfang: 3 år deltid (67%)

Studieuker:
Høst 2016: uke 36, 37 og 47
Vår 2017: uke 4,11,12 og 22
Høst 2017: uke 37 og 48

8 av ukene er går parallelt med spesialiteten kardiologisk sykepleie.

Hvordan lærer du?

Gjennom studentaktive læringsformer forventer vi at du tar medansvar både for egen og medstudentenes faglige utvikling og læring.

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsing relatert til praksisnære problemstillinger. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiver og fagutøvelse vektlegges.

Formidling av kunnskap gjennom skriving, samt muntlige fremlegg med opposisjon er vektlagt. Du vil lære å søke og bruke best tilgjengelige kunnskap.

Utveksling

Mastergradsstudiet har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen. Det er også utvekslingsavtaler med institusjoner i Etiopia, Canada, Belgia. Sjekk med din utdanning hvor de har avtaler.

Hvor kan jeg reise?

 
 • 3
  Omfang: 3 år 120 studiepoeng
 • Deltid 67 %
 • Søknadsfrist: 1. mars

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier. I tillegg kreves det minst 1 års sykepleiefaglig praksis for spesialitetene helsesøster, diabetessykepleier eller kardiologisk sykepleie. For spesialitetene anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie kreves det minst 2 års sykepleiefaglig praksis.Mer om opptaket

Finn flere studietilbud